مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: داروهای گیاهی
سال:1392 | دوره:4 | شماره:1
صفحه شروع:43 | صفحه پایان:48

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

289

دانلود:

95

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ریز ازدیادی (کشت درون شیشه) کلیماتیس (.Clematis orientalis L)

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 48

چکیده

 مقدمه و هدف: کلیماتیس از گیاهان زینتی و دارویی است که تکثیر و ازدیاد آن از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش اثر تنظیم کننده های رشد بر ریشه زایی و رشد گیاه در شرایط کشت درون شیشه ای بررسی گردید.روش تحقیق: به منظور بررسی ریز ازدیادی کلیماتیس تاثیر هورمون های NAA (نفتالین استیک اسید) در غلظت های (0, 0.4, 0.5 و 0.6 میلی گرم در لیتر) و IBA (ایندول بوتیریک اسید) در غلظت های (0, 0.4, 0.5 و 0.6 میلی گرم در لیتر) با استفاده از کشت ریز نمونه های جانبی و انتهایی در شرایط درون شیشه ای حاوی محیط کشت پایه موراشیگی و اسکوگ (MS) بررسی گردید.نتایج و بحث: نتایج نشان داد که غلظت های مختلف اکسین بر رشد گیاهچه های درون شیشه معنی دار بود؛ به طوری که بیشترین درصد ریشه زایی و تعداد شاخه در گیاه شاهد مشاهده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که با اضافه نمودن هورمون به محیط کشت, ریشه زایی کاهش یافت. بیشترین کاهش با اضافه نمودن 0.6 میلی گرم در لیتر هورمون NAA به محیط کشت MS مشاهده گردید. هم چنین استفاده از ریز نمونه های جانبی بر تعداد شاخه گیاه تاثیر معنی داری داشت و موجب افزایش تعداد شاخه گیاه گردید.توصیه کاربردی/ صنعتی: نتایج این تحقیق تاثیر مثبت ریز نمونه های جانبی و محیط کشت بدون هورمون را در افزایش ریزازدیادی کلیماتیس نشان داد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.