video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

226

دانلود:

54

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی بیان ژن تریپسین در بافت پانکراس جوجه های گوشتی تغذیه شده با آرد بلوط

صفحات

 صفحه شروع 363 | صفحه پایان 370

چکیده

 هدف از این پژوهش ارزیابی بیان ژن تریپسین در بافت پانکراس جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بلوط تانن دار بود. در این آزمایش, از سه جیره (شاهد یا کنترل, جیره حاوی 15 درصد و جیره حاوی 20 درصد بلوط) برای تغذیه جوجه های گوشتی در طول دوره 42 روزه استفاده شد. در روزهای 21 و 42 روزگی, از 36 جوجه گوشتی (18 جوجه برای هر زمان, شش جوجه برای هر تیمار) RNA کل از بافت پانکراس استخراج شد. برای بررسی بیان ژن تریپسین, از ژن بتا اکتین به عنوان ژن مرجع استفاده شد. برای تجزیه داده های بیان ژن از نرم افزار V2.0.13, 2009, REST و SAS استفاده شد. نتایج نشان داد, وزن نسبی پانکراس در سن 21 روزگی در بین تیمارهای آزمایشی تفاوت نداشت, اما در سن 42 روزگی, وزن پانکراس در تیمار 20 درصد نسبت به تیمارهای شاهد و 15 درصد افزایش معنی داری داشت. بیان ژن تریپسین در سن 21 روزگی در تیمار 15 درصد نسبت به تیمار شاهد تغییر معنی داری نداشت اما در همین سن بیان ژن تریپسین در تیمار 20 درصد نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری افزایش یافت. در سن 42 روزگی در تیمار 15 و 20 درصد بیان ژن تریپسین نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنی داری نداشت. بر پایه نتایج این بررسی, در سن 21 روزگی سطح 20 درصد بلوط در جیره منجر به افزایش بیان ژن تریپسین شد, درحالی که در سن 42 روزگی استفاده از 15 و 20 درصد بلوط تغییر معنی داری در بیان ژن تریپسین ایجاد نکرد. همچنین, همبستگی معنی داری بین بیان ژن تریپسین در پانکراس و وزن نسبی پانکراس در روز 42 روزگی مشاهده شد (p<0.01).

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قربانی، فاطمه، و محقق دولت آبادی، مصطفی. (1396). بررسی بیان ژن تریپسین در بافت پانکراس جوجه های گوشتی تغذیه شده با آرد بلوط. علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران)، 48(3 )، 363-370. SID. https://sid.ir/paper/193715/fa

  Vancouver: کپی

  قربانی فاطمه، محقق دولت آبادی مصطفی. بررسی بیان ژن تریپسین در بافت پانکراس جوجه های گوشتی تغذیه شده با آرد بلوط. علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران)[Internet]. 1396؛48(3 ):363-370. Available from: https://sid.ir/paper/193715/fa

  IEEE: کپی

  فاطمه قربانی، و مصطفی محقق دولت آبادی، “بررسی بیان ژن تریپسین در بافت پانکراس جوجه های گوشتی تغذیه شده با آرد بلوط،” علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران)، vol. 48، no. 3 ، pp. 363–370، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/193715/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی