مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

117

دانلود:

74

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعدیل تأثیر تنش القایی با تزریق کورتیکوسترون با استفاده از پروبیوتیک در جوجه های گوشتی

صفحات

 صفحه شروع 223 | صفحه پایان 236

چکیده

 این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×3 با دو سطح تزریق کورتیکوسترون (تزریق روغن و تزریق کورتیکوسترون) و سه سطح مصرف پروبیوتیک (1-بدون کاربرد پروبیوتیک, 2 و 3-به ترتیب 105×8/0 و 105×6/1 عدد از اسپور باسیلوس سوبتلیس در هر گرم خوراک) به منظور تعدیل تأثیر تنش القایی تزریق کورتیکوسترون با استفاده از پروبیوتیک در جوجه های گوشتی انجام شد. هر تیمار در چهار تکرار و در هر تکرار دوازده قطعه جوجه استفاده شد. در سنین 7 تا 9 و نیز 25 تا 27 روزگی دوره ی پرورش تزریق زیرپوستی روغن ذرت با و بدون 2 میلی گرم کورتیکوسترون به ازای هر کیلوگرم وزن بدن, دو بار در روز انجام شد. تزریق کورتیکوسترون موجب کاهش وزن نسبی و طول روده ی کوچک در سنین 28 و 42 روزگی شد (05/0P<). وزن نسبی سینه در گروه های تحت تزریق کورتیکوسترون نسبت به گروه تزریق روغن کاهش نشان داد (05/0P<). طول پرزهای قسمت های مختلف روده و عیار پادتن علیه واکسن نیوکاسل با تزریق کورتیکوسترون کاهش معنی دار یافت (05/0P<). افزودن پروبیوتیک به جیره, طول پرز در قسمت های مختلف روده و نیز وزن نسبی روده را افزایش داد (05/0P<). بازده ی استفاده از خوراک و میانگین افزایش وزن روزانه در گروه های مصرف کننده ی پروبیوتیک افزایش پیدا کرد (05/0P<). جمعیت باکتری های کلی فرم و لاکتوباسیلوس ایلئوم توسط تزریق کورتیکوسترون تحت تأثیر قرار نگرفت, اما افزودن پروبیوتیک بر آن تأثیر معنی دار داشت (05/0P<). درمجموع نتایج این تحقیق دلالت بر اثرگذاری مثبت پروبیوتیک روی عملکرد و اندازه ی پرزهای روده ی جوجه های گوشتی تحت تنش القاء شده با تزریق کورتیکوسترون دارد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.