Start: 2/8/2023 6:47:05 AMEnd: 2/8/2023 6:47:07 AM >> 191

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

443

دانلود:

152

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تأثیر استفاده از تانن نیمه خالص بر بخش های مختلف پروتئین کنجاله های سویا و کلزا در سامانة CNCPS

صفحات

 صفحه شروع 261 | صفحه پایان 270

چکیده

 در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر نوع و سطح مصرفی تانن بر هضم شکمبه ای پروتئین کنجاله های کلزا و سویا دو نوع آزمایش انجام شد. در آزمایش اول ترکیب تانن انار-پسته به منظور فرآوری کنجاله ی سویا (کنترل, 10 و 15 درصد از ماده ی خشک کنجاله) و کنجاله ی کلزا (کنترل, 5 و 10 درصد از ماده ی خشک کنجاله) استفاده شد. در آزمایش دوم ترکیب تانن های مختلف (انار-پسته, چای-پسته و انار) در یک سطح یکسان ( 10 درصد از ماده ی خشک کنجاله ها) برای فرآوری هر یک از کنجاله استفاده شد. درنهایت بخش های مختلف پروتئین کنجاله های فرآوری شده و نشده بر پایه ی روش CNCPS با پودر ماهی و کنجاله ی گلوتن ذرت مقایسه شدند. ترکیب تاننی انار-پسته در سطح 10 درصد برای کنجاله ی سویا و 5 درصد برای کنجاله ی کلزا می تواند سبب افزایش بخش عبوری قابل هضم در روده شود. این فرآوری ها نسبت به خوراک هایی مانند پودر ماهی و کنجاله ی گلوتن ذرت بخش عبوری بیشتری را داشته اند. درنهایت چنین به نظر می رسد که کنجاله های فرآوری شده با ترکیب های تانن دار می توانند برای تأمین بخش عبوری در جیره ی نشخوارکنندگان استفاده شوند. اما استفاده از روش های درون تنی برای تأیید این نتایج ضروری به نظر می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی