Start: 2/3/2023 3:04:08 AMEnd: 2/3/2023 3:04:08 AM >> 554

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,336

دانلود:

174

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

چندشکلی ژن دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز 1 (DGAT1) در جمعیت گاومیش های ایران

صفحات

 صفحه شروع 175 | صفحه پایان 183

چکیده

 دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز1 (DGAT1) آنزیم کلیدی در ساخت (سنتز) تری گلیسیرید است. ایجاد یک جهش جایگزینی باعث تبدیل گوانین به آدنین و منجر به جایگزینی لیزین با آلانین در آنزیم می شود که در گاو تأثیری بزرگ بر شیر و ترکیب های آن دارد. در این تحقیق, چندشکلی در ناحیه ی اگزون 3 تا اگزون 17 ژن DGAT1 در سه توده ی بومی گاومیش های ایران بررسی شد. استخراج DNA از پیاز مو با استفاده از کیت استخراج DNA از 200 رأس گاومیش (خوزستانی, شمالی و آذری) انجام گرفت و قطعه های موردنظر از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) افزایش شدند. تعیین ژنوتیپ با روش توالی یابی مستقیم انجام شد و با نرم افزار BioEdit تجزیه وتحلیل صورت گرفت. تجزیه ی توالی یابی در موقعیت های نوکلئوتیدی g. 6097A>G, g. 7036C>T, g. 7338G>A, g. 7710C>T, g. 8087C>T, g. 8259G>A, g. 8275G>A و g. 8426C>T چندشکلی های گزارش نشده ای (جدیدی) را در ژن DGAT1 در مقایسه با توالی موجود در بانک ژن (DQ886485) درون جمعیت گاومیش ها نشان داده است. در مقایسه با گاومیش هندی 3 جهش در ناحیه ی اگزونی نشان داده شد که یکی از آن ها جهش نامترادف بود. یک جهش درج شدگی 22 نوکلئوتیدی در اینترون 10 مشاهده شد. این نتایج گویای تنوع در توالی ژنتیکی قطعه ی بررسی شده در جمعیت گاومیش های ایران است و از این تنوع می توان در بررسی های ژنتیکی و اصلاح نژادی بهره جست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی