مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران) | سال:1395 | دوره:47 | شماره:3 | صفحه شروع:429 | صفحه پایان:440

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

164

دانلود:

124

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر کربوهیدرات غیر نشاسته ای جیره های مختلف مکمل شده با آنزیم بر عملکرد، فعالیت آنزیمی، ریخت شناسی بافت روده و بیان ژن های انتقال دهنده مواد مغذی و تولید موسین در روده باریک جوجه های گوشتی

صفحات

 صفحه شروع 429 | صفحه پایان 440

چکیده

 به منظور بررسی تأثیر کربوهیدرات غیرنشاسته ای جیره های مختلف مکمل شده با آنزیم یا بدون آن بر عملکرد و ویژگی های فیزیولوژیک جوجه ی گوشتی آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تیمار در پنج تکرار (شمار 25 قطعه در هر تکرار) با شمار 625 قطعه جوجه ی یک روزه ی مخلوط رأس 308 در دو مقطع 1 تا 21 روزگی و 22 تا 42 روزگی اجرا شد. تیمارها به ترتیب شامل شاهد, گندم, گندم با آنزیم, جو و جو با آنزیم بودند. بر پایه ی نتایج به دست آمده مشخص شد تأثیر جیره های مختلف بر صفت خوراک مصرفی روزانه, افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک جوجه ها در کل دوره ی پرورش معنی دار و جیره های مکمل شده با آنزیم, میانگین های بهتری نسبت به جیره های بدون آنزیم داشتند (01/0 p<). تغییر اندازه ی پرزهای روده در هر سه قسمت روده وجود داشت و جیره های گندم و جو بدون آنزیم باعث کاهش ارتفاع پرز, افزایش ضخامت و عمق کریپت شدند (01/0 p<). همچنین آن ها باعث افزایش فعالیت آنزیمی لوزالمعده و غلظت آنزیمی سرم شدند (01/0 p<), اما مکمل سازی جیره ها با آنزیم باعث جبران این آسیب ها شد (01/0 p<). تغییر بیان ژن های انتقال دهنده ی مواد مغذی و تولید موسین برای جیره های آزمایشی در روده ی باریک معنی دار بود (01/0 p<). گندم و جو بدون آنزیم بیشترین بیان ژن انتقال مواد مغذی و تولید موسین را داشتند اما مکمل سازی با آنزیم باعث کاهش این مقادیر شد (01/0 p<). در کل استفاده از جیره های با کربوهیدرات غیرنشاسته ای مختلف بدون آنزیم باعث آسیب به عملکرد و صفات فیزیولوژیک جوجه ها شد, ولی مکمل سازی با آنزیم اثرگذاری منفی ایجادشده را خنثی کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID