مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران) | سال:1395 | دوره:47 | شماره:3 | صفحه شروع:329 | صفحه پایان:335

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

243

دانلود:

87

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی رقیق کننده های مختلف دست ساز منی برای بهبود کیفیت اسپرم زنبورعسل پس از انجماد

صفحات

 صفحه شروع 329 | صفحه پایان 335

چکیده

 هدف از انجام این پژوهش, گرد آوری, انجماد اسپرم زنبورعسل Apis mellifera و ارزیابی چندین رقیق کننده برای بهبود کیفیت اسپرم پس از انجماد-ذوب برای نخستین بار در ایران بود. گردآوری اسپرم از زنبورهای نر بالغ انجام شد. از سه رقیق کننده ی مختلف که رقیق کننده ی اول شامل بافر و زرده ی تخم مرغ (TEY), رقیق کننده ی دوم بافر و 5/0 درصد لستین سویا (TSL0. 5) و رقیق کننده ی سوم بافر و 2 درصد لستین سویا (TSL2), استفاده شد. نمونه ها رقیق و به تدریج تا دمای 5 درجه ی سلسیوس سرد و بی درنگ درون پایوت کشیده و منجمد شد. داده ها با استفاده از رویه ی GENMODنرم افزار SAS تجزیه و نتایج به صورت میانگین حداقل مربعات بیان شد. نتایج نشان داد که میانگین جنبایی اسپرم تازه در رقیق کننده های TEY (14/0± 75/4) و TSL2 (2/0± 5/4) به طور معنی داری (05/0P˂ ) بالاتر از TSL0. 5 (12/0± 12/4) بود. میانگین جنبایی اسپرم پس از سرد سازی نیز در TEY (2/0± 5/4) و TSL2 (12/0± 62/4) به طور معنی داری بالاتر از TSL0. 5 (24/0± 87/3) بود. همچنین میانگین جنبایی اسپرم پس از انجماد-ذوب در TEY (24/0± 6/3) به طور معنی داری بالاتر از دو رقیق کننده بر پایه ی لستین سویا بود. بنابراین, با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد ذخیره سازی و انجماد اسپرم زنبورعسل در رقیق کننده ی زرده ی تخم مرغ و سطح 2 درصد لستین سویا برای استفاده ی تلقیح مصنوعی ملکه ی زنبورعسل برای تسریع برنامه-های اصلاح نژادی, مناسب خواهد بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID