مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران) | سال:1395 | دوره:47 | شماره:3 | صفحه شروع:389 | صفحه پایان:398

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

116

دانلود:

89

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین جایگاه های تحت انتخاب مثبت در نژادهای گوسفند ایرانی بلوچی و زل

صفحات

 صفحه شروع 389 | صفحه پایان 398

چکیده

 نشانه های انتخاب در کل ژنگان (ژنوم), ما را در درک سازوکار های انتخاب و شناسایی مناطقی از ژنگان که در طی سالیان متمادی به صورت طبیعی و یا مصنوعی انتخاب شده اند, راهنمایی می کنند. هدف این تحقیق شناسایی نقاطی از ژنگان در گوسفندان زل و بلوچی بود که در طی سال های مختلف به صورت مصنوعی یا طبیعی انتخاب شده اند. 143 رأس گوسفند بلوچی (96 رأس) و زل (47 رأس), با استفاده از آرایه های ژنگانیIllumina ovine SNP50K BeadChip تعیین ژنوتیپ شدند. برای جستجوی نشانه های انتخاب از آزمون نااُریب FST ویر و کوکرهام (تتا) در بسته ی نرم افزاری R استفاده شد. نتایج 17 منطقه ی ژنگانی روی کروموزوم های 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 18 و X را شناسایی کرد. تجزیه وتحلیل اطلاعات زیستی (بیوانفورماتیکی) نشان داد که برخی از این مناطق ژنگانی با ژن های مؤثر بر صفات گسترش نظام استخوان بندی (اسکلتی) و دم, ایمنی و یاخته شناختی (سیتولوژی) یاخته ای, سوخت و ساز (متابولیسم) قند و انرژی و تولید مثلی مانند ژن های RPS6KA3, HOXB9, ESPL1, AAAS, FNDC3A همپوشانی دارند. نتایج این تحقیق و جایگاه های ژنگانی شناسایی شده می تواند نقش مهمی در رابطه با بررسی تأثیر انتخاب در تمایز جمعیتی دو نژاد دنبه دار بلوچی و بدون دنبه ی زل و در پی آن شناسایی مناطق ژنگانی مرتبط با صفات متمایزکننده ی این دو نژاد داشته باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID