Start: 2/7/2023 2:36:15 PMEnd: 2/7/2023 2:36:16 PM >> 594

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

471

دانلود:

175

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل فنوتیپی رخداد سقط در گاوهای هلشتاین ایران

صفحات

 صفحه شروع 409 | صفحه پایان 419

چکیده

 این پژوهش به منظور بررسی میزان رخداد سقط با توجه به تعریف های مختلف و تأثیر اقلیم و اندازه ی گله روی این عارضه و همچنین برآورد روند فنوتیپی آن صورت پذیرفت. در این بررسی از 255781 رکورد زایش مربوط به 88502 رأس گاو که از 16 گله ی شیری گردآوری شده در بازة زمانی سال های 1383 تا 1393, استفاده شد. میزان رخداد سقط و عامل های مؤثر بر آن به ترتیب با رویه های FREQ و GENMODنرم افزار SASتحلیل شدند. با توجه به تعریف سقط به صورت مرگ و دفع جنین بین روزهای 260-60, 260-100 و یا 260-150 آبستنی, میانگین رخداد آن به ترتیب 5/15, 3/11 و 6/6 درصد برآورد شد. اندازه ی گله, نوع اقلیم, سال فصل و نوبت زایش و همچنین اثر متقابل سال × فصل زایش و نوع اقلیم × سال زایش اثر معنی داری (001/0 > P) بر میزان رخداد سقط داشتند. بیشترین فراوانی رخداد سقط در گاوهای نوبت زایش دوم (7/28 درصد) مشاهده شد. میزان رخداد سقط در اقلیم معتدل بیشتر از اقلیم سرد بود (0/16 در برابر 5/14 درصد). همچنین گله های با بیشتر از سه هزار مولد در مقایسه با کمتر از هزار رأس, نزدیک به 1 درصد, رخداد سقط بیشتری داشتند. میانگین رخداد سقط در فصل بهار بالاترین و در پاییز کمترین (8/17 در برابر 5/13 درصد) بود. همچنین با توجه به تابعیت میانگین حداقل مربعات بر سال زایش, رخداد سقط روند فنوتیپی مثبت و معنی داری (004/0 > P) به میزان 4/0 درصد در سال داشت. نتایج این بررسی می تواند در تجزیه وتحلیل راهکارهای مدیریتی در کنترل رخداد سقط سودمند باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی