Start: 2/7/2023 5:43:55 AMEnd: 2/7/2023 5:43:55 AM >> 566

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

495

دانلود:

184

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر سطوح بالا آلفا-توکوفرول استات بر فراسنجه های بافت شناسی بیضه ی خروس های سنگین مادر گوشتی

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 131

چکیده

 هدف از این بررسی ارزیابی تأثیر افزودن سطوح بالای آلفاتوکوفرول استات بر فراسنجه های بافت شناسی بیضه ی خروس های سنگین مادر گوشتی بود. در این راستا, شمار 60 خروس مادر گوشتی راس 308 (با سن 20 هفته) در دو گروه وزنی استاندارد (30=شمار؛ kg169/0± 109/3=میانگین وزن بدن) و سنگین (30=شمار؛ kg 161/0 ± 509/3= میانگین وزن بدن) تقسیم شدند. خروس ها به صورت تصادفی در ده گروه تیماری تقسیم و به قفس های انفرادی منتقل شدند (به صورت فاکتوریل 5×2 با شش تکرار در هر تیمار). تیمارهای آزمایشی با جیره ای همسان افزون بر سطوح مختلف ویتامین E 0 (E0), 100 (E100), 200 (E200), 300 (E300), 400 (E400) میلی گرم در کیلوگرم جیره ی ویتامین E به مدت ده هفته تغذیه شدند. در مدت آزمایش, گروه سنگین 30 درصد بیشتر از گروه سبک خوراک دریافت کرد. در پایان آزمایش خروس ها کشتار شدند و بیضه ها برای ارزیابی های بافت شناسی از لاشه جدا شدند. نتایج نشان داد, ویتامین E به صورت معنی داری اندازه ی بیضه ها و شمار لوله های اسپرم ساز را در همه ی گروه های تیماری نسبت به گروه شاهد (کنترل) افزایش داده است (05/0P≤ ). همچنین, در هر دو گروه وزنی, قطر بیضه ی چپ, قطر لوله های اسپرم ساز, ضخامت بافت پوششی (اپیتلیوم) اسپرم ساز, شمار یاخته های لایدیگ و شمار رگ های خونی برای گروه 400 میلی گرم ویتامین E بالاتر بود (05/0P≤ ). درکل, بنابر نتایج به دست آمده می توان عنوان کرد, سطوح بالای ویتامین E (400 میلی گرم در کیلوگرم جیره) موجب بهبود فراسنجه های بافت شناسی بیضه ی خروس شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی