video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

393

دانلود:

208

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه سفید، سیاه شور و اشنان در شترهای یک کوهانه

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 25

چکیده

 در این مطالعه تخمیر پذیری سه گونه گیاهی شورزی تحت چرای شترهای تک کوهانه بنام های سلمکی ساقه سفید, اشنان و سیاه شور به صورت انفرادی و با جایگزینی 0, 5/33, 5/66 و 100 درصد با یکدیگر در قالب طرح کامل تصادفی با نه تیمار آزمایشی توسط روش تولید گاز ارزیابی شد. نمونه های گیاهی در طول فصل چرای پاییزه و زمستانه از مراتع جنوب استان خوزستان گرد آوری شدند. جیره های مورد بررسی تفاوت معنی داری از نظر سرعت و میزان گاز تولید شده داشتند (05/0>P). سلمکی ساقه سفید (T2) به طور معنی داری کمترین میزان تولید گاز را داشت و در مقابل جیره ی حاوی 5/66 درصد سیاه شور + 5/33 درصد اشنان (T8) بیشترین میزان تولید گاز را داشت (05/0>P). سلمکی ساقه سفید به طور معنی داری کمترین و اشنان بیشترین قابلیت هضم حقیقی, ماده ی آلی قابل تخمیر, کل اسیدهای چرب فرار تولیدی, انرژی قابل سوخت وساز (متابولیسم) و تولید توده ی میکروبی را داشتند. کمترین انرژی قابل سوخت وساز در تیمار T2مشاهده شد. بازده ی تولید توده میکروبی در گیاه سلمکی ساقه سفید بالاتر از دیگر جیره ها بود و پایین ترین بازده متعلق به جیره ی T8 بود. میزان نیتروژن آمونیاکی تولید شده در همه ی جیره های مورد بررسی بالاتر از سطح بحرانی آن ها بوده و می توانند مقادیر کافی از نیتروژن را برای بیشترین تولید توده ی میکروبی تأمین کنند. بنابراین, گیاه اشنان و جیره ی T8 بهترین جیره برای تأمین نیازهای مواد مغذی شتر هستند؛ اما با دیدگاه احیاء مرتع, جیره های ترکیبی بر تر از هرکدام از سه گیاه به تنهایی هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ابرغانی، اکبر، چاجی، مرتضی، منصوری، هرمز، ممویی، مرتضی، میرزاده، خلیل، و روشن فکر، هدایت اله. (1397). ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه سفید, سیاه شور و اشنان در شترهای یک کوهانه. علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران)، 49(1 )، 11-25. SID. https://sid.ir/paper/193526/fa

  Vancouver: کپی

  ابرغانی اکبر، چاجی مرتضی، منصوری هرمز، ممویی مرتضی، میرزاده خلیل، روشن فکر هدایت اله. ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه سفید, سیاه شور و اشنان در شترهای یک کوهانه. علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران)[Internet]. 1397؛49(1 ):11-25. Available from: https://sid.ir/paper/193526/fa

  IEEE: کپی

  اکبر ابرغانی، مرتضی چاجی، هرمز منصوری، مرتضی ممویی، خلیل میرزاده، و هدایت اله روشن فکر، “ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه سفید, سیاه شور و اشنان در شترهای یک کوهانه،” علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران)، vol. 49، no. 1 ، pp. 11–25، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/193526/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی