مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران) | سال:1397 | دوره:49 | شماره:1 | صفحه شروع:27 | صفحه پایان:32

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

178

دانلود:

129

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تأثیر افزودن سرما محافظ های نفوذی گلیسرول، دی متیل استامید و دی متیل فرمامید و غیر نفوذی تره هالوز و ساکارز بر انجماد پذیری اسپرم اسب

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 32

چکیده

 این پژوهش به منظور مقایسه ی تأثیر افزودن سطوح مختلف سه نوع سرما محافظ نفوذی (گلیسرول, دی متیل استامید, دی متیل فرمامید) و دو نوع سرما محافظ غیرنفوذی (تره هالوزو ساکارز) به رقیق کننده ی اسپرم اسب های ترکمن انجام شد. برای این منظور چهار سر نریان بالغ ترکمن برای اسپرم گیری به کار گرفته شد. پس از گرفتن مایع منی و فرآوری آن به منظور جداسازی ژل و پلاسمای منی در آزمایشگاه, نمونه های منی به گروه های تیماری شامل سطوح 5 و 7 درصد سرمامحافظ-های نفوذی گلیسرول, دی متیل استامید (DMA) و دی متیل فرمامید (DMF) و سطوح 50 و 100 میلی مول سرمامحافظ-های غیرنفوذی تره هالوز و ساکارز حل شده در رقیق کننده تقسیم و با یک روش استاندارد, منجمد شدند. پس از یخ گشایی, فراسنجه های جنبایی و زنده مانی برای همه ی تیمارها ارزیابی شد. نتایج این پژوهش نشان داد, زنده مانی اسپرم های منجمدشده با رقیق کننده ی حاوی 5 یا 7 درصد DMF (به ترتیب 93/0± 6/68 و 22/2± 2/63 درصد) و سطوح 5 یا 7 درصد DMA (به ترتیب 69/1± 6/68 و 76/2± 6/63 درصد) از اسپرم های منجمدشده با رقیق کننده ی حاوی سطوح 5 یا 7 درصد گلیسرول (به ترتیب 06/3± 8/56 و 03/1± 6/55 درصد) به طور معنی داری بهتر بود (05/0P<). جنبایی کل اسپرم های تیمارشده با سطح 5 درصد DMA (02/1± 4/68 درصد) نسبت به سطح 7 درصد DMF (46/1± 8/61 درصد) به طور معنی داری افزایش نشان داد (05/0P<). همچنین زنده مانی و جنبایی اسپرم ها تحت تأثیر نوع سرما محافظ های غیر نفوذی قرار نگرفته و این سرما محافظ ها تفاوت معنی داری نسبت به هم نشان ندادند (05/0P>). بر پایه ی این نتایج می توان گفت که سرما محافظ هایی مانند DMA و DMF می توانند جایگزین مناسبی برای گلیسرول باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID