مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران) | سال:1397 | دوره:49 | شماره:3 | صفحه شروع:371 | صفحه پایان:379

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

180

دانلود:

117

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر چرخه تخمدانی بر بیان گیرنده های زنگوله ای شکل TLR4 در آمپولا و ایستموس اویداکت گاوهای شیری هلشتاین

صفحات

 صفحه شروع 371 | صفحه پایان 379

چکیده

 هدف از مطالعه حاضر, بررسی الگوی بیان ژن TLR4 در آمپولا و ایستموس اویداکت گاو در مراحل مختلف چرخه تخمدانی (پیش از تخمک ریزی, پس از تخمک ریزی و میانه چرخه) بود. مرحله چرخه تخمدانی با توجه به ظاهر, اندازه و رنگ جسم زرد و فولیکول چیره مشخص شد. بیان ژنTLR4 در ایستموس و آمپولای 40 اویداکت به روش qRT-PCR اندازه گیری شد. نتایج نشان داد, که در اویداکت های واقع در سمت تخمدان فعال (دارای فولیکول غالب یا جسم زرد), میزان بیان ژن TLR4 در ایستموس به طور معنی داری بیش تر از آمپولا بود. همچنین, پیش از تخمک ریزی, بیان ژن TLR4 در آمپولا و ایستموس اویداکت های واقع در سمت تخمدان فعال به صورت معنی داری از دیگر مراحل چرخه تخمدانی و همچنین از آمپولا و ایستموس اویداکت های مربوط به تخمدان غیرفعال (فاقد فولیکول غالب یا جسم زرد) بیشتر بود. به طورکلی نتایج این مطالعه نشان داد که بیان ژن TLR4 در اویداکت گاو تحت تأثیر وضعیت هورمونی (چرخه تخمدانی), موقعیت قرارگیری آن نسبت به تخمدان فعال و ناحیه اویداکتی (آمپولا یا ایستموس) قرار دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID