video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

193

دانلود:

43

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تولیدات علمی پژوهشگران زمین شناسی در پایگاه وب آوساینس بر اساس قوانین لوتکا و برادفورد

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 60

چکیده

 هدف: هدف این پژوهش بررسی پایایی اعتبار قوانین لوتکا و برادفورد, دو مورد از قوانین پایه و اصلی علم سنجی, در شرایط اطلاعاتی حاضر است, به منظور آزمایش این قوانین در توزیع فراوانی مشارکت نویسندگان و نیز تولیدات علمی آنان در مجلات.روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که با روش تحلیلی و نیز استفاده از شاخص های علم سنجی انجام می شود. برای تحلیل داده ها با کمک قانون لوتکا, به محاسبه تعداد نویسندگان بر اساس مدارک تولید شده توسط آنان پرداخته شد. سپس جهت اطمینان از نتایج حاصله و تایید نتایج در بخش قانون لوتکا, نرم افزار لوتکا نیز به کار گرفته شد. به منظور آزمایش قانون برادفورد بر روی داده ها, این قانون نیز مورد استفاده واقع شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که تولیدات علمی نویسندگان حوزه زمین شناسی در بازه زمانی 1990 تا 2010 با قانون لوتکا هم خوانی ندارد و این قانون در این پژوهش حاکم نبود. حال آن که در بررسی قانون برادفورد, نتایج حاکی از صادق بودن این قانون در مورد برون دادهای علمی نویسندگان این حوزه در محدوده زمانی مورد بررسی است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که در آزمایش قانون لوتکا با تولیدات علمی نویسندگان حوزه زمین شناسی در سالهای 1990-2010, این قانون مورد تایید قرار نگرفت. به نظر می رسد که با تغییراتی که از طریق هم نویسندگی در بروندادهای علمی مورد بررسی حاصل شده است, این قانون دیگر حاکم نیست و نیازمند بررسی های بیشتری است, تا بتواند به عنوان یک اصل عمومی, در همه حال, مورد استفاده قرار بگیرد. در بررسی قانون برادفورد, نتایج حاکی از صادق بودن این قانون در مورد برون دادهای علمی نویسندگان حوزه زمین شناسی در بازه زمانی مورد بررسی بوده است. با این تفاوت که از نویسندگان به عنوان موضوعات مقالات استفاده شده است. به عبارتی, بیشترین تعداد نویسندگان (به عنوان موضوعات مقالات) کمترین تعداد مدارک علمی را تولید کرده اند که این مدارک, مدارک هسته محسوب می شوند و توسط بیشترین مشارکت نویسندگان به نگارش درآمده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی