مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

404

دانلود:

139

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر آموزش ضمن خدمت بر مهارتهای شغلی کارکنان کتابخانه های عمومی شهر تبریز

نویسنده

یغمائی سابق مهسا

صفحات

 صفحه شروع 105 | صفحه پایان 116

چکیده

 هدف: هدف از این تحقیق بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر مهارتهای شغلی کارکنان کتابخانه های عمومی شهر تبریز و متغیرهای موثر بر آن می باشد.روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی توصیفی بوده و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه با طیف پاسخگویی لیکرت که سوالات آن بر اساس متغییرهای موجود در فرضیه شکل گرفته؛ و از طریق آیین نامه ها, گزارشات, مصاحبه تلفنی و مراجعه حضوری به کتابخانه های عمومی و اداره کل کتابخانه های عمومی استان انجام شده است. جامعه مورد پژوهش تمامی کارکنان کتابخانه های عمومی شهر تبریز (18 کتابخانه) که آموزش های ضمن خدمت را سپری کرده اند, که از 96 پرسشنامه توزیع شده تنها 50 پرسشنامه قابل استفاده بوده که از طریق نرم افزار spss17 و Excel2007 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از تعداد کل پاسخ دهندگان 56% آنها با افزایش قدرت تجزیه و تحلیل مسائل کاری, 38% با استفاده مناسب و صحیح از فرصتها و امکانات, 60% با افزایش مهارتهای کارکنان در ارائه خدمات, 48% با افزایش ابتکار عمل, 50% با افزایش علاقه کارکنان به خدمت نسبت به قبل, 44% با تسریع در تصمیمگیری های کارکنان موافقند و 48% آموزش ضمن خدمت را بر اساس حل مسائل واقعی کتابخانه می دانند.نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون t, فرضیه (آموزش ضمن خدمت مهارت های شغلی کارکنان را افزایش می دهد.) مورد تائید قرار گرفت.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی