مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

218

دانلود:

52

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارتباط سرعت امواج برشی و امواج طولی در سنگهای کربناته با استفاده از واحدهای جریان هیدرولیکی

صفحات

 صفحه شروع 125 | صفحه پایان 131

چکیده

 توصیف پارامترهای مخزنی برای شناسایی مخازن هیدروکربوری از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. با توجه با این واقعیت که داده های امواج طولی بیشتر از امواج برشی می باشد, تخمین سرعت امواج برشی از روی داده های پتروفیزیکی همیشه یکی از جدیترین چالشها در توصیف مخازن هیدروکربوری می باشد. مهمترین پارامترهایی که بر سرعت امواج در سنگهای کربناته تاثیر می گذارند, شامل: تخلخل, نوع تخلخل, نوع کانی, فشار, اشباع سیالات و دما می باشند. در این مقاله با بکار گیری واحدهای جریان هیدرولیکی بر مبنای داده های آزمایشگاهی گونه های مختلف سنگهای کربناته مورد مطالعه قرار گرفته و ارتباط بین سرعت امواج طولی و برشی در هر واحد جریانی مشخص گردیده است. نتایج بیانگر انطباق خوبی بین سرعتهای موج برشی وموج تراکمی در واحد های جریان هیدرولیکی می باشد, بطوریکه ضریب همبستگی در واحدهای جریان هیدرولیکی مختلف برابر 0.89, 0.94 و 0.84 می باشد. در حالیکه این ضریب برای کل نمونه ها برابر 0.58 است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی