مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,020

دانلود:

457

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تخمین سرعت موج فشاری و برشی توده سنگ سازند آسماری، در ساختگاه تعدادی از سدهای جنوب غرب ایران، با استفاده از روش عصبی - فازی تطبیق پذیر

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 96

چکیده

 سازند آسماری, به عنوان یکی از معروف ترین سازند های ایران, تعداد زیادی از پروژه های بزرگ عمرانی را در خود جای داده است. متاسفانه, داده ها ژئومکانیکی که با صرف هزینه و زمان زیاد در جریان اجرای این پروژه ها فراهم آمده اند, در بررسی ساختگاه سازه های جدیدتر واقع بر این سازند مورد استفاده قرار نمی گیرند. یکی از اهداف تحقیق حاضر, یافتن روشی برای استفاده از این سرمایه بزرگ در راستای کاهش هزینه ها و افزایش کارایی اکتشافات ژئومکانیکی سازه های جدیدی است که بر روی این سازند احداث می شوند. هدف دیگر, بررسی کارایی روش عصبی - فازی تطبیق پذیر (انفیس) در مدل سازی و تخمین متغیرهای سرعت موج برشی و فشاری است. در این پژوهش, ابتدا نتایج آزمون های آزمایشگاهی انجام شده بر نمونه های برداشت شده از ساختگاه هفت سد واقع بر این سازند گردآوری شد. سپس, با استفاده از روش های آماری, متغیرهای مستقل مناسب و مجموعه داده های دارای طبیعت مشابه برای تخمین متغیرهای سرعت موج فشاری و برشی انتخاب شدند. نهایتا, کاربرد روش انفیس در تخمین متغیرهای مورد بررسی آزموده شده و مدل های حاصل ارائه شدند. با توجه به نتایج به دست آمده, نتیجه گرفته شد که روش ارائه شده در این مقاله, شامل انتخاب متغیرهای مناسب, انتخاب مجموعه داده مناسب و مدل سازی توسط روش انفیس, را می توان با موفقیت برای تخمین متغیرهای ژئومکانیکی مذکور به کار برد. همچنین, با استفاده از این روش, می توان از داده های سازه های قبلی برای کمک به شناسایی مقدماتی ساختگاه های جدید استفاده کرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رضایی، فرزانه، جلالی، آدرین، و معماریان، حسین. (1391). تخمین سرعت موج فشاری و برشی توده سنگ سازند آسماری, در ساختگاه تعدادی از سدهای جنوب غرب ایران, با استفاده از روش عصبی - فازی تطبیق پذیر. زمین، 7(24)، 81-96. SID. https://sid.ir/paper/193005/fa

  Vancouver: کپی

  رضایی فرزانه، جلالی آدرین، معماریان حسین. تخمین سرعت موج فشاری و برشی توده سنگ سازند آسماری, در ساختگاه تعدادی از سدهای جنوب غرب ایران, با استفاده از روش عصبی - فازی تطبیق پذیر. زمین[Internet]. 1391؛7(24):81-96. Available from: https://sid.ir/paper/193005/fa

  IEEE: کپی

  فرزانه رضایی، آدرین جلالی، و حسین معماریان، “تخمین سرعت موج فشاری و برشی توده سنگ سازند آسماری, در ساختگاه تعدادی از سدهای جنوب غرب ایران, با استفاده از روش عصبی - فازی تطبیق پذیر،” زمین، vol. 7، no. 24، pp. 81–96، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/193005/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی