مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات نظام سلامت | سال:1391 | دوره:8 | شماره:3 | صفحه شروع:424 | صفحه پایان:430

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

587

دانلود:

167

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نگرش دانشجویان دختر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به حجاب و پوشش زنان و برخی عوامل موثر بر آن

صفحات

 صفحه شروع 424 | صفحه پایان 430

چکیده

 مقدمه: حفظ ارزش ها و شعایر اسلامی از وظایف مسلم همه نهادها می باشد و رعایت پوشش اسلامی توسط دانشجویان دانشگاه از مصادیق بارز آن به شمار می آید. این بررسی با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان دختر دانشکده بهداشت در مورد حجاب و برخی از عوامل موثر بر آن انجام شد.روش ها: مطالعه توصیفی - مقطعی حاضر بر روی 315 دانشجوی دختر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود. اطلاعات جمع آوری شده در نرم افزار SPSS و با استفاده از روش های آماری توزیع فراوانی, درصد, میانگین, انحراف معیار و آزمون c2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در زمینه نگرش دانشجویان به حجاب, 19.4 درصد با حجاب موافق, 19 درصد مخالف و 61.6 درصد نظر بینابینی داشتند. بررسی توزیع فراوانی دانشجویان از نظر نوع حجاب در دانشگاه نشان داد که 48.9 درصد از دانشجویان در داخل دانشگاه با چادر, روپوش و مقنعه بودند. بین متغیرهایی مانند رشته تحصیلی دانشجویان (P=0.21), تعداد واحدهای گذرانده شده (P=0.26) و وضعیت تاهل دانشجویان (P=0.95) با نگرش آنها نسبت به حجاب و پوشش رابطه آماری معنی داری دیده نشد؛ در حالی که رابطه بین ترم تحصیلی (P=0.031) و وضعیت سکونت دانشجویان (P=0.008) با نگرش آنها به حجاب معنی دار بود.نتیجه گیری: بر خلاف وجود برخی از دیدگاه ها, نتایج به دست آمده بیانگر گرایش به معنویت و ارزش های دینی در بین کلیه دانشجویان بود و این گرایش فرصت خوبی را برای مسوولین فرهنگی دانشگاه فراهم می کند که از آن به خوبی و به طور صحیح در جهت ارتقای ارزش های اسلامی در بین دانشجویان بهره برداری نمایند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID