video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,708

دانلود:

231

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه الگوهای رشد آلومتریک و توسعه خصوصیات ریختی ماهی سیم معمولی (Abramis brama) در طی مراحل اولیه تکوین تحت شرایط پرورشی

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 22

چکیده

 زمینه و هدف: تکوین اولیه و آلومتری رشد یک ویژگی معمول در لارو ماهیان می باشدکه اولویت های آن ها جهت افزایش بازماندگی و سازگاری با شرایط محیطی مرتبط است. از این جهت این تحقیق با هدف بررسی الگوهای رشد آلومتریک و تغییرات ریخت ظاهری ماهی سیم معمولی ((Abramis brama در مراحل اولیه تکوین از زمان تخم گشایی تا 60 روز پس از آن تحت شرایط پرورشی به اجرا در آمده است.روش کار: برای این منظور لارو ماهی سیم به مدت دو ماه تا رسیدن به مرحله بچه ماهی پرورش داده و نمونه های لاروی به تعداد 30 عدد در هر مرحله از زمان تفریخ تا 60 روز پس از تفریخ نمونه برداری شدند. داده های ریخت سنجی مورد مطالعه نیز از روی تصاویر دو بعدی گرفته شده از نمونه ها توسط نرم افزار ImageJ استخراج و الگوی رشد آلومتری به صورت تابع توانی طول کل با استفاده از داده های تغییر نیافته در فرمول Y=aXbاندازه گیری گردید.یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که مراحل اولیه تکوین لارو ماهی سیم معمولی براساس الگوهای رشد آلومتری و توسعه ساختارهای ریختی به چهار مرحله قابل تقسیم است. مرحله Iیا لاروی از زمان تفریخ تا 6 روز بعد از آن می باشد و در این دوره نقاط عطف طول دم در روز پنجم و عمق سر و بدن در روز 6 بعد از تفریخ به وقوع می پیوندد. مرحله IIیا مرحله پست لاروی ازروزششم تا هیجدهم بعد از تفریخ ادامه دارد و در این دوره نقاط عطف شاخص وزن بدن در روز یازدهم بعد از تفریخ, طول سر و قطر چشم در روز چهاردهم بعد از تفریخ و عمق ساقه دمی در روز هیجدهم بعد از تفریخ می باشد. مرحله IIIیا پیش جوانی که از روز هیجدهم بعد از تفریخ تا سی و پنجم روز بعد از آن ادامه دارد و در این دوره نقاط عطف طول پوزه و طول تنه به ترتیب در روزهای بیست و پنجم و سی و پنجم بعد از تفریخ به وقوع می پیوندد. مرحله IVیا نوجوانی نیز از سی و پنجم روز بعد از تفریخ تا آخر دوره پرورش ادامه داشت و ماهی ها شکل مینیاتوری ماهیان بالغ را به دست می آورند.نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش, اولویت ماهی سیم در مراحل اولیه تکوین شامل توسعه قابلیت شنا, ساختارهای تنفسی, حسی و سپس ساختارهای تغذیه ای می باشد که احتمالا با جابجایی بوم شناختی این گونه تطابق دارد

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صحراییان، محمدرضا، ایگدری، سهیل، زیبایی، آرش، رفیعی، غلامرضا، و خمیرانی، رضا. (1395). مطالعه الگوهای رشد آلومتریک و توسعه خصوصیات ریختی ماهی سیم معمولی (Abramis brama) در طی مراحل اولیه تکوین تحت شرایط پرورشی. فیزیولوژی و تکوین جانوری (علوم زیستی)، 9(2 (پیاپی 33))، 13-22. SID. https://sid.ir/paper/191804/fa

  Vancouver: کپی

  صحراییان محمدرضا، ایگدری سهیل، زیبایی آرش، رفیعی غلامرضا، خمیرانی رضا. مطالعه الگوهای رشد آلومتریک و توسعه خصوصیات ریختی ماهی سیم معمولی (Abramis brama) در طی مراحل اولیه تکوین تحت شرایط پرورشی. فیزیولوژی و تکوین جانوری (علوم زیستی)[Internet]. 1395؛9(2 (پیاپی 33)):13-22. Available from: https://sid.ir/paper/191804/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا صحراییان، سهیل ایگدری، آرش زیبایی، غلامرضا رفیعی، و رضا خمیرانی، “مطالعه الگوهای رشد آلومتریک و توسعه خصوصیات ریختی ماهی سیم معمولی (Abramis brama) در طی مراحل اولیه تکوین تحت شرایط پرورشی،” فیزیولوژی و تکوین جانوری (علوم زیستی)، vol. 9، no. 2 (پیاپی 33)، pp. 13–22، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/191804/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی