مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش و سازندگی | سال:1381 | دوره:15 | شماره:4-3 (پی آیند 57-56) در امور دام و آبزیان | صفحه شروع:64 | صفحه پایان:71

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

277

دانلود:

79

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و شوری بر رشد و بازماندگی بچه میگوی سفید هندی (Penaeus indicus, Mine Edwards)

صفحات

 صفحه شروع 64 | صفحه پایان 71

چکیده

 به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و شوری بر توان تولید بچه میگوی سفید هندی (Penaeus indicus, Mine Edwards) یک آزمایش تغذیه ای برای مدت 60 روز انجام شد. سه سطح مختلف از پروتئین شامل 35, 40 و 45% با انرژی قابل هضم ثابت 4100 کیلوکالری در کیلوگرم و سه سطح مختلف از شوری شامل 25, 35 و 45 قسمت در هزار در این آزمای در نظر گرفته شد. این آزمایش با 9 تیمار و سه تکرار انجام شد. آزمایش درون مخازن پلی اتیلن 300 لیتری که با 200 لیتر آب پر شده بود و روزانه 50 درصد آب آن تعویض می شد انجام گرفت. تعداد 20 قطعه بچه میگو (متوسط وزن 0.12 ± 3.21 گرم) درون هر مخزن ذخیره سازی شد و روزانه در سه وعده به صورت اشباع تغذیه شدند. در این آزمایش مشخص شد شاخص های رشد با افزایش پروتئین و کاهش شوری بهبود یافتند. تیمار 3 با پروتئین 45 درصد و شوری 25 قسمت در هزار (45 :25) از نظر شاخص های افزایش وزن بدن,FCR,SGR  و تولید عملکرد بهتری نسبت به سایر تیمارها داشت ولی با تیمارهای 2 (25:40) و 1 (35: 25) اختلاف معنی دار (P>0.05) نداشت. به طور کلی از نظر فیزیولوژیکی و اقتصادی, پروتئین 40 درصد برای شوری 25 قسمت در هزار و پروتئین 35 درصد برای شوری های 35 و 45 قسمت در هزار جهت رشد مطلوب میگوی سفید هندی ترجیح داده شد. همچنین مشخص شد برای پرورش میگوی سفید هندی شوری 25 قسمت در هزار مناسبتر از سایر شوری ها بود.تجزیه تقریبی لاشه بدن میگوها اختلاف محسوس و معنی داری را در بین تیمارهای مختلف نشان نداد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID