مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم رفتاری | سال:1389 | دوره:2 | شماره:3 | صفحه شروع:123 | صفحه پایان:138

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

661

دانلود:

267

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه باورهای مذهبی با سلامت روان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر)

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 138

چکیده

 پژوهش حاضر, به بررسی رابطه بین میزان اعتقادات مذهبی و سلامت روانی اهتمام ورزیده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر که در سال تحصیلی 87-88 به تحصیل اشتغال داشته اند, تشکیل می دهد. با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 400 نفر (200 نفر پسر و 200 نفر دختر) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای آزمایش فرضیه ها پرسشنامه اعتقادات مذهبی و سلامت روان مورد استفاده قرار گرفت.پس از جمع آوری داده ها فرضیه پژوهشی که شامل 3 فرضیه بود مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. برای بدست آوردن میزان ارتباط با وجه اشتراک بین دو گروه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید و نتایج فرضیه های پژوهش ازاین قرار است:فرضیه اول که فرضیه اصلی پژوهش می باشد یعنی ((رابطه معنی داری میان باورهای مذهبی با سلامت روان دانشجویان وجود دارد)) نشان از آن داشت که از حیث آماری, با توجه به مقدار معناداری 0.15 رابطه معنی داری میان باورهای مذهبی با سلامت روان دانشجویان با مقدار آزمون پیرسون 0.17 وجود دارد. ازاین رو, فرض Ho مبنی بر عدم وجود رابطه معنی داری میان باورهای مذهبی با سلامت روان دانشجویان» رد می شود.فرضیه دوم ((یعنی رابطه معنی داری بین باورهای مذهبی با سلامت روان دانشجویان پسر وجود دارد)), آزمون فرضیه مورد نظر نشان از آن داشت که از حیث آماری, با اطمینان 0.99 و سطح خطای 0.01 رابطه معنی داری میان باورهای دینی با سلامت روان دانشجویان پسر با مقدار آزمون پیرسون 0.14 وجود دارد. ازاین رو, فرض Ho تحقیق مبنی بر «عدم وجود رابطه معنی داری میان باورهای مذهبی با سلامت روان دانشجویان پسر» رد می شود.فرضیه سوم ((رابطه معنی داری میان باورهای مذهبی با سلامت روان دانشجویان دختر وجود دارد)), آزمون فرضیه مورد نظر نشان از آن داشت که از حیث آماری, با توجه به مقدار معناداری 0.86 رابطه معنی داری میان باورهای مذهبی با سلامت روان دانشجویان دختر با مقدار آزمون پیرسون 0.17 وجود دارد. ازاین رو, فرض Ho تحقیق مبنی بر «عدم وجود رابطه معنی داری میان باورهای مذهبی با سلامت روان دانشجویان دختر» رد می شود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID