مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

723

دانلود:

254

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس مولفه های سازگاری در دانش آموزان

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 39

چکیده

پیشرفت تحصیلی از شاخص های مهم ارزیابی نوجوانان در مدرسه است و می تواند با عوامل بسیاری از جمله سازگاری مرتبط باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی و مولفه های سازگاری در دانش آموزان انجام گرفته است. نمونه پژوهش شامل 380 دانش آموز دختر و پسر دبیرستانهای شهر کاشان بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سازگاری بل استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها آزمون همبستگی پیرسون, تحلیل رگرسیون گام به گام و آزمون تفاوت میانگینها محاسبه شد. نتایج نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی, سازگاری در خانه و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بینپیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان پسر ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج بیانگر این بود که بین سازگاری هیجانی و سازگاری سلامت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به اهمیت مجموعه عوامل خانوادگی و آموزشگاهی مرتبط با سازگاری و عملکرد تحصیلی, لازم است والدین و مربیان درباره ویژگیهای نوجوانان شناخت کافی داشته باشند و با افزایش اگاهی نوجوانان به ارتقای مهارتهای سازگاری کمک نمایند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  تمنایی فر، م.، و منصوری نیک، ا. (1392). پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس مولفه های سازگاری در دانش آموزان. علوم رفتاری, 5(15), 25-39. https://sid.ir/paper/190413/fa

  Vancouver: کپی

  تمنایی فر محمدرضا، منصوری نیک اعظم. پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس مولفه های سازگاری در دانش آموزان. علوم رفتاری. 1392 [cited 2023January29];5(15):25-39. Available from: https://sid.ir/paper/190413/fa

  IEEE: کپی

  تمنایی فر، م.، منصوری نیک، ا.، 1392. پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس مولفه های سازگاری در دانش آموزان. علوم رفتاری, [online] 5(15), pp.25-39. Available: https://sid.ir/paper/190413/fa.