video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,080

دانلود:

258

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبیه سازی عملکرد و اجزای عملکرد سویا (رقم ویلیامز) در چهار تاریخ کاشت با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean در منطقه کرج

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 41

چکیده

 به منظور ارزیابی شبیه سازی مدل CROPGRO-Soybean در قالب نرم افزار DSSAT بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (رقم ویلیامز) در چهار تاریخ کاشت در منطقه کرج آزمایش مزرعه ای در سال زراعی 1389 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اجرا شد. در این آزمایش شبیه سازی صفات عملکرد دانه, بیوماس و شاخص برداشت برای رقم ویلیامز مورد بررسی قرار گرفت. مطابق نتایج شبیه سازی, مدل در شبیه سازی صفت بیوماس از بیست روز پس از کاشت تا پایان دوره رشد و عملکرد دانه از مرحله تشکیل دانه تا عملکرد نهایی موفق بوده اما در صفت شاخص برداشت به واسطه ضریب ویلموت پایین تر از حد مطلوب (0.6) در همه تیمارها شبیه سازی به خوبی انجام نشد. مدل عملکرد دانه را با قدرت بالایی در هر چهار تاریخ کاشت با ضریب ویلموت بالای 0.66 به خوبی شبیه سازی نمود. دامنه تغییرات ضریب تبیین چهار تاریخ کاشت مختلف به ترتیب برابر 0.985, 0.966, 0.920 و0.851  محاسبه شد. این معیار های آماری نشانه توانایی خوب مدل در شبیه سازی صفات اندازه گیری شده سویا در تاریخ کاشت های مختلف می باشد. دقت شبیه سازی مدل برای صفت بیوماس بسیار عالی بود, به طوریکه تمامی ضریب تبیین چهار تاریخ کاشت مختلف به ترتیب با مقدار 0.889, 0.986, 0.909 و 0.796 در سطح 1% معنی دار شد. لذا می توان بعد از واسنجی و بررسی صحت کارکرد مدل, و تکرار آزمایش و کاهش خطاهای اندازه گیری شده از مدل برای اهداف پژوهشی, و برنامه ریزی های مدیریتی در شرایط اقلیمی کرج استفاده نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  فراهانی پاد، پوریا، پاک نژاد، فرزاد، ایلکایی، محمدنبی، حبیبی، داوود، و داوودی فرد، مهدی. (1391). شبیه سازی عملکرد و اجزای عملکرد سویا (رقم ویلیامز) در چهار تاریخ کاشت با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean در منطقه کرج. زراعت و اصلاح نباتات ایران، 8(4)، 31-41. SID. https://sid.ir/paper/190295/fa

  Vancouver: کپی

  فراهانی پاد پوریا، پاک نژاد فرزاد، ایلکایی محمدنبی، حبیبی داوود، داوودی فرد مهدی. شبیه سازی عملکرد و اجزای عملکرد سویا (رقم ویلیامز) در چهار تاریخ کاشت با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean در منطقه کرج. زراعت و اصلاح نباتات ایران[Internet]. 1391؛8(4):31-41. Available from: https://sid.ir/paper/190295/fa

  IEEE: کپی

  پوریا فراهانی پاد، فرزاد پاک نژاد، محمدنبی ایلکایی، داوود حبیبی، و مهدی داوودی فرد، “شبیه سازی عملکرد و اجزای عملکرد سویا (رقم ویلیامز) در چهار تاریخ کاشت با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean در منطقه کرج،” زراعت و اصلاح نباتات ایران، vol. 8، no. 4، pp. 31–41، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/190295/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی