مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی | سال:1389 | دوره:3 | شماره:3 | صفحه شروع:25 | صفحه پایان:34

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

286

دانلود:

130

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل عاملی مولفه های رضایت مندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس از کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 34

چکیده

 هدف کلی این پژوهش توصیفی, تحلیل عاملی مولفه های رضایت مندی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس از کیفیت خدمات آموزشی ارایه شده می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات, پرسشنامه ای بود که روایی آن با کسب نظرات متخصصان و استادان ترویج و آموزش کشاورزی مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. ضریب اعتبار آن نیز با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ, بین 0.79 تا 0.94 به دست آمد. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس است (N=674), که از این میان, تعداد 159 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب و اقدام به جمع آوری اطلاعات و تکمیل پرسشنامه ها گردید(n=159) . با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی, رضایت مندی دانشجویان از خدمات آموزشی در هشت عامل خلاصه شدند. این عوامل در مجموع می توانند 65.26 درصد از واریانس رضایت مندی دانشجویان را تبیین کنند. تقریبا 35 درصد از واریانس باقی مانده مربوط به سایر عواملی است که پیش بینی آنها در این تحقیق میسر نمی باشند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID