مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

516

دانلود:

204

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل چالش های صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی در استان لرستان

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 68

چکیده

 هدف از انجام پژوهش حاضر, تحلیل چالش های صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی می باشد. جامعه آماری این پژوهش, تمامی اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی استان لرستان بود (N= 772) که 160 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه تعیین گردید. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب و داده های موردنیاز از آنان به وسیله پرسشنامه گردآوری شد. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب, به روش اعتبار محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ (0.96) مورد تایید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و LISREL انجام شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی چالش های صندوق های اعتبارات خرد در توانمندسازی زنان روستایی در استان لرستان به ترتیب اهمیت در هفت نوع چالش های مدیریتی- اداری, قانونی- سیاسی, تولیدی- بازاریابی, ویژگی های اعضاء آموزشی, مالی - اعتباری و چالش های پایشی- برنامه ریزی دسته بندی شدند. این چالش ها توانستند 74.5 درصد از واریانس کل را تبیین نمایند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز حاکی از معنی داری و تایید عوامل یادشده به عنوان چالش های صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی