مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

345

دانلود:

118

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی عوامل موثر بر پایداری کسب وکارهای خرد در بخش کشاورزی استان خوزستان

نویسنده

مقصودی طهماسب

صفحات

 صفحه شروع 11 | صفحه پایان 20

چکیده

 هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر پایداری کسب وکارهای خرد بخش کشاورزی استان خوزستان بود. این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی, ازلحاظ گردآوری داده ها غیرآزمایشی و از دسته تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران کسب وکار خرد کشاورزی استان خوزستان ایجاد شده بعد از سال 1384 در استان خوزستان بود که از اعتبارات بانک کشاورزی استان استفاده نموده و تعداد آن ها برابر 14000 واحد کسب وکار خرد کشاورزی بوده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 185 نفر محاسبه گردید. ابزار اصلی جمع آوری و اندازه گیری متغیرهای تحقیق, پرسشنامه بود. برای تعیین روایی, از روش اعتبار محتوایی استفاده شد. پایایی ابزار تحقیق با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه احراز شد (a=0.86) بین اندازه کسب وکار, تعداد سال های فعالیت, تعداد افراد شاغل, میزان سرمایه اولیه, ارزش تولید فعلی و پایداری کسب وکار خرد کشاورزی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین فاصله محل سکونت تا کسب وکار, فاصله تا محل فروش محصول و هزینه نهاده ای رابطه منفی و معنی داری با پایداری کسب وکار خرد کشاورزی در استان خوزستان وجود دارد. نتایج به دست آمده نشان داد که چهار متغیر میزان سرمایه گذاری, اندازه کسب وکار, ارزش تولید فعلی و سال های فعالیت بنگاه حدود 63.3 درصد از واریانس مربوط به عوامل موثر بر پایداری را تبیین می نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی