مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

337

دانلود:

115

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه بین تسهیم و اشتراک گذاری دانش با نوآوری در دانشجویان گروه رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

نویسنده

ایمان زاده علی

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 55

چکیده

تسهیم دانش به عنوان یکی از ابعاد مدیریت دانش می تواند از مهم ترین عوامل موفقیت سازمان ها در محیط متغیر و پیچیده امروزی و بخصوص در سازمان های دانش محور باشد و نقش تعیین کننده ای در بالندگی آن ایفا نماید. هدف این مقاله بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری در دانشجویان رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف, کاربردی و ازلحاظ گردآوری داده ها پیمایشی-همبستگی است. بر اساس جدول مورگان, نمونه موردمطالعه 80 نفر از دانشجویان رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز بوده و داده ها بر اساس پرسشنامه استانداردشده تسهیم دانش مدل دیکسون و پرسشنامه نوآوری جمع آوری شده اند. داده ها توسط نرم افزار SPSS18 پردازش شده و از روش های آماری آزمون کلموگروف-اسمیرنوف, آزمون فریدمن و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین تسهیم دانش و میزان نوآوری در حالت کلی و متغیرهای تسهیم دانش ترتیبی, تسهیم دانش آشکار, تسهیم دانش ضمنی, تسهیم دانش استراتژیک و تسهیم دانش کارشناسی با نوآوری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. هر چه تسهیم دانش میان دانشجویان رشته ترویج و توسعه روستایی دانشکده کشاورزی بیشتر باشد, گرایش به نوآوری نیز بالاتر است و اتخاذ رویکردهایی نظیر توسعه سیستم های الکترونیکی, برگزاری جلساتی برای تبادل دانش و تجربه, برگزاری همایش ها, مستندسازی دانش و تجارب از راهکارهای ارتقای سطح دانش و به خصوص تسهیم دانش در دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی