مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

418

دانلود:

159

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک (مطالعه موردی: شهرستان فرید)

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 80

چکیده

 هدف کلی این تحقیق, بررسی عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمام کشاورزان شهرستان فریدن بود که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 200 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط اعضای هیات علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (0.76). تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که اکثر (49 درصد) کشاورزان مورد مطالعه نگرش مثبتی نسبت به کشاورزی ارگانیک داشتند. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که بین نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک بر اساس متغیرهای مستقل؛ تحصیلات, شرکت در کلاس های ترویجی مرتبط با کشاورزی ارگانیک و شیوه کشت در سطح یک و پنج درصد اختلاف معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام نشان داد که از بین متغیرهای مورد مطالعه چهار متغیر؛ آشنایی با کشاورزی ارگانیک و پیامدهای منفی کشاورزی متداول, شرکت در کلاس های ترویجی– آموزشی مرتبط با کشاورزی ارگانیک, تحصیلات و به کارگیری روش ها و فناوری های کشاورزی ارگانیک حدود 42 درصد از تغییرات واریانس نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک را تبیین می کنند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.