video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

186

دانلود:

64

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش آموزش های ترویجی بر کاهش ضایعات خرما در شهرستان بم

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 90

چکیده

 هدف کلی تحقیق حاضر, بررسی نقش آموزش های ترویجی بر کاهش ضایعات خرما بود. این مطالعه از جنبه هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش علی, ارتباطی بود. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه نیز با کسب نظرات متخصصان ترویج کشاورزی و باغبانی و اعمال اصلاحات لازم به دست آمد. همچنین برای تبیین پایایی پرسشنامه, عملیات پیش آزمون در خارج از جامعه اصلی در مورد 20 نفر از نخل کاران صورت گرفت. ضریب کرونباخ آلفا برای پرسشنامه 90% به دست آمد. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق از دو گروه نخل کاران در شهرستان بم تشکیل شده که شامل 2700 نفر بودند که از این تعداد 900 نفر از آن ها آموزش های ترویجی را گذرانده و 1800 نفر از نخل کاران نیز آموزش های ترویجی را طی ننمودند. حجم نمونه با استفاده از روش تصادفی- طبقه ای و فرمول کوکران برای گروه آموزش دیده 90 نفر و برای گروه آموزش ندیده 180 نفر برآورد گردید. نتیجه حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای شرکت در کلاس های آموزشی ترویجی, بازدید از انبارها و سردخانه های استاندارد, تماس با مروجان و کارشناسان دولتی و شرکت در بحث های گروهی 31.4 درصد از تغییرات متغیر وابسته کاهش ضایعات خرما را تبیین نمودند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی