video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

670

دانلود:

214

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تغییرات کمی پراکسیداز در کشت درون شیشه Eucalyptus microtheca

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 18

چکیده

 Eucalyptus microtheca F. Muell گونه ای بومی استرالیا است که در مناطق گرمسیری جنوب ایران نتایج امیدوارکننده ای از نظر سازگاری داشته است. ریزنمونه های سرشاخه های سبز نهال یک ساله E. microtheca در محیط MS (با نیمی از مقادیر NH4NO3 وKNO3 ) که با تیمار 1 میلی گرم در لیتر Kin و 1 میلی گرم در لیتر NAA همراه با مقادیر متفاوتی از TDZ تکمیل شده بود کشت گردیدند. تمایززدایی به صورت باززایی مستقیم, باززایی غیرمستقیم و جنین زایی سوماتیکی انجام گرفت. همه گیاهچه ها به منظور افزایش طول شاخه و ریشه به تیمار حاوی 0.5 میلی گرم در لیتر NAa و 0.5 میلی گرم در لیتر Kin منتقل شدند. فعالیت پراکسیداز در گیاهچه های حاصل از تیپ های متفاوت باززایی بررسی شد تا رابطه میان هورمون های تنظیم کننده رشد و تغییرات این آنزیم در گیاهچه ها مشخص شود. فعالیت پراکسیداز در باززایی مستقیم تغییرات کم ولی معنی داری داشت. با افزایش TDZ در باززایی غیرمستقیم فعالیت این آنزیم به شدت افزایش یافت. در جنین زایی سوماتیکی با وجود افزایش TDZ فعالیت پراکسیداز فوق العاده کاهش یافته بود. نتایج حاصل از تجزیه های آماری بیانگر وجود اختلاف معنی دار برای فعالیت پراکسیداز در انواع باززایی بود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عصاره، محمدحسن، امیدی، منصور، شبان نژادممقانی، مرتضی، متینی زاده، محمد، قمری زارع، عباس، و شهرزاد، شکوفه. (1387). بررسی تغییرات کمی پراکسیداز در کشت درون شیشه Eucalyptus microtheca. پژوهش و سازندگی، 21(4 (پی آیند 81) در منابع طبیعی)، 13-18. SID. https://sid.ir/paper/18978/fa

  Vancouver: کپی

  عصاره محمدحسن، امیدی منصور، شبان نژادممقانی مرتضی، متینی زاده محمد، قمری زارع عباس، شهرزاد شکوفه. بررسی تغییرات کمی پراکسیداز در کشت درون شیشه Eucalyptus microtheca. پژوهش و سازندگی[Internet]. 1387؛21(4 (پی آیند 81) در منابع طبیعی):13-18. Available from: https://sid.ir/paper/18978/fa

  IEEE: کپی

  محمدحسن عصاره، منصور امیدی، مرتضی شبان نژادممقانی، محمد متینی زاده، عباس قمری زارع، و شکوفه شهرزاد، “بررسی تغییرات کمی پراکسیداز در کشت درون شیشه Eucalyptus microtheca،” پژوهش و سازندگی، vol. 21، no. 4 (پی آیند 81) در منابع طبیعی، pp. 13–18، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/18978/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی