مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زن و فرهنگ | سال:1391 | دوره:3 | شماره:11 | صفحه شروع:89 | صفحه پایان:98

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

198

دانلود:

106

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر عملکرد زنان در حفظ محیط زیست

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 98

چکیده

 تحقیق حاضر در پی یافتن عوامل اجتماعی - اقتصادی است که بر عملکرد زنان در جهت حفظ محیط زیست اطراف خود و خانواده آنان موثر است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی آبادان در سال تحصیلی 89-88 بود. در این مطالعه از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. نمونه آماری 198 دانشجوی زن بود. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عامل اجتماعی بیش از عامل اقتصادی بر عملکرد زنان در جهت حفظ محیط زیست شهرستان آبادان تاثیر دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID