مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زن و فرهنگ | سال:1390 | دوره:3 | شماره:9 | صفحه شروع:45 | صفحه پایان:57

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

241

دانلود:

132

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه هوش فرهنگی، احساس تنهایی، فرسودگی تحصیلی و سلامت روان در دانشجویان دختر کارشناسی ارشد بومی و غیربومی

صفحات

 صفحه شروع 45 | صفحه پایان 57

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف مقایسه هوش فرهنگی, احساس تنهایی, فرسودگی تحصیلی و سلامت روان در دانشجویان دختر کارشناسی ارشد بومی و غیر بومی انجام شده است. نمونه مورد بررسی 100 نفر دانشجوی دختر کارشناسی ارشد بومی و غیر بومی (50 نفر بومی و 50 نفر غیر بومی) بود که به صورت تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. روش پژوهش, از نوع علی-مقایسه ای می باشد و در تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی و تحلیل وواریانس (MANOVA) استفاده شده است. یافته ها نشان دادند که هوش فرهنگی, احساس تنهایی, فرسودگی تحصیلی دانشجویان دختر کارشناسی ارشد غیر بومی بیشتر از دانشجویان دختر بومی و سلامت روان دانشجویان دختر بومی بهتر از دانشجویان دختر غیر بومی است. به طور کلی, بین دانشجویان دختر کارشناسی بومی و غیر بومی از لحاظ هوش فرهنگی, احساس تنهایی, فرسودگی تحصیلی و سلامت روان تفاوت معنی داری وجود دارد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID