Start: 2/7/2023 3:31:59 PMEnd: 2/7/2023 3:32:00 PM >> 658

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,905

دانلود:

1,591

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

از زن ستیزی تا زن ستایی در حدیقه الحقیقه سنایی

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 20

چکیده

 به اعتبار پژوهش های گسترده و متقن بزرگان حوزه تحقیق ادب فارسی, حکیم سنایی غزنوی - شاعر بزرگ قرن پنجم - از جمله اولین کسانی است که اصطلاحات عاشقانه را با اصطلاحات صوفیانه بهم درآمیخته و طرحی نو درافکنده است. از دیگر سو در هر دو حوزه عشق و عرفان, زیبایی در اوج قرار دارد و چون زن نمود آشکارای زیبایی است لذا محبوب و معشوق همواره در شمایل زن تجلی یافته است؛ ازین جهت رویکرد سنایی به مقوله زن می تواند توجیه پذیر باشد. البته در شعر سنایی زن نیز مانند دیگر موجودات, اصل محاسبه نمی شود و تنها جنبه نمودی دارد, یعنی اگر در کلام وی از بدی های زن سخن گفته می شود دلیل بر بد بودن ذاتی زن نیست و به عکس سخن راندن از خوبی های وی نیز مبتنی بر پاک طینتی اش نمی باشد. با توجه به اینکه از میان آثار این شاعر «حدیقه الحقیقه» اثری کامل تر در بیان اندیشه های سنایی می باشد, لذا این پژوهش با استناد به این اثر عرفانی انجام پذیرفته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی