مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زن و فرهنگ
سال:1390 | دوره:2 | شماره:8
صفحه شروع:35 | صفحه پایان:47

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

328

دانلود:

121

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

زن از دیدگاه سنایی و مولوی (در مقام وحدت با حق)

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 47

کلیدواژه

چکیده

 دیدگاه حکیم سنایی و مولانا در باره زن به عنوان عالی ترین جلوه وحدت با حق را, میتوان تعالی بخش جایگاه زن در فرهنگ رایج عصر حاضر دانست. این دو شاعر و عارف برجسته ایرانی با بیان ویژگی هایی خاص در زنان سرآمد و شایسته, آن بزرگواران را به عنوان الگو و سرمشق برای تمامی انسان ها معرفی کرده و تحقق این موقعیت را برای هر انسانی که خود را در این مسیر و مجرا قرار دهد میسر دانسته اند. سنایی و مولوی زنان را در جایگاه انسان کامل و واسطه میان حق و خلق ستوده و بدین طریق پرده از بسیاری رموز عرفانی برداشتهاند. ایشان زن را عالیترین مظهر جمال و عشق الهی و نیز جامعترین تجلی گاه اسما و صفات الهی و دارای صفت خالقیت و جامعیت معرفی نموده و شهود تمام و کمال حق را در آینه وجود زن بیان نموده اند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.