Start: 2/7/2023 4:43:56 AMEnd: 2/7/2023 4:43:57 AM >> 780

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,034

دانلود:

443

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات در بین زنان و مردان

صفحات

 صفحه شروع 61 | صفحه پایان 71

چکیده

 هدف پژوهش حاضر مقایسه وضعیت مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات میان کارمندان زن و مرد شاغل در شرکت ملی حفاری ایران بوده, که بر اساس جدول مورگان تعداد 169 نفر با روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای بکار گرفته شده به منظور جمع آوری داده ها دو پرسشنامه مدیریت دانش و تکنولوژی اطلاعات بود. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی - مقایسه ای بود که برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده بین زنان و مردان از نظر مدیریت دانش تفاوت معنی دار مشاهده شد .(F=14.64, p£0.001) در حالیکه از نظر تکنولوژی اطلاعات بین دو گروه تفاوت معنی دار وجود نداشت. میانگین نمرات مدیریت دانش بین زنان بالاتر از مردان بدست آمد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی