مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زن و فرهنگ
سال:1391 | دوره:4 | شماره:13
صفحه شروع:85 | صفحه پایان:93

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

521

دانلود:

242

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثربخشی آموزش مهارت زندگی در کاهش اضطراب زنان مطلقه

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 93

چکیده

 هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کاهش اضطراب زنان مطلقه بود. نمونه پژوهش, 40 نفر از زنان مطلقه مراجعه کنده به خانه سلامت تهران بودند که به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل دسته بندی شدند, گروه آزمایشی مهارت های زندگی را در طول 7 جلسه هفتگی دریافت کردند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش, پرسشنامه اضطراب بک بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بر روی دو گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید. داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج, حاکی از آن بود که آموزش مهارت های زندگی موجب کاهش معنادار در میانگین نمرات اضطراب گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل گردید (P<0.001).

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.