مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زن و فرهنگ | سال:1391 | دوره:4 | شماره:13 | صفحه شروع:95 | صفحه پایان:107

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

346

دانلود:

127

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه درک ویژگی های پایگاه های اطلاعاتی پیوسته و پذیرش آنها توسط زنان عضو هیات علمی

صفحات

 صفحه شروع 95 | صفحه پایان 107

چکیده

 هدف از این پژوهش تعیین رابطه میان درک ویژگی های عنوان شده در نظریه اشاعه نوآوری های راجرز مانند مفید بودن, سازگاری, پیچیدگی, آزمون پذیری و مشاهده پذیری بر میزان پذیرش زنان عضو هیات علمی منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی بود. نمونه مورد مطالعه 105 عضو هیات علمی زن بودند که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. نوع پژوهش تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بر اساس نوشتارهای پیشین و نظریه راجرز بود. یافته های تحقیق نشان می دهد که با استفاده از روش همبستگی پیرسون تمام متغیرهای مستقل در چارچوب ویژگی های نظریه اشاعه نوآوری های راجرز در سطح 0.0001 ارتباط معناداری با میزان پذیرش دارند. همچنین 0.78 درصد میزان پذیرش پایگاه های اطلاعاتی پیوسته متاثر از متغیرهای پیش بین مفید نسبی, سازگاری, پیچیدگی, آزمون پذیری و مشاهده پذیری است. هر چند ویژگی مفید بودن و سازگاری نسبت به دیگر ویژگی ها پیش بین های قوی تری در میزان پذیرش پایگاه های اطلاعاتی پیوسته هستند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID