مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی ( کاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبیعی ) | سال:1391 | دوره:3 | شماره:4 | صفحه شروع:15 | صفحه پایان:27

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

295

دانلود:

96

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تناسب منابع آب برای چرای مشترک گاو و گوسفند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: مراتع شهرستان پیرانشهر)

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 27

چکیده

 از آنجایی که منابع آب اهمیت قابل ملاحظه ای در بهبود مدیریت چرا و استفاده بهینه از مراتع دارند, در این تحقیق, مدل تناسب کمی, کیفی و دسترسی به منابع آب برای چرای گاو و گوسفند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ارائه گردید. تلفیق اطلاعات بر اساس روش فائو صورت گرفت. ارزیابی اراضی در مراتع شهرستان پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی انجام شد. از تلفیق سه عامل کمیت, کیفیت و فاصله منابع آب, درجه تناسب منابع آب منطقه برای چرای گاو و گوسفند تعیین گردید. نتایج نشان داد که دسترسی به منابع آب که در واقع عامل شیب باعث بروز این محدودیت می شد, به عنوان عامل محدود کننده تناسب در این منطقه به حساب می آید. نتایج تحقیق نشان می دهد که, از لحاظ دسترسی به منابع آب برای چرای گوسفند 11367.32 هکتار (%83.27), 2308.37 هکتار (%16.7) و 31.77 هکتار (%0.03) از مراتع منطقه به ترتیب در طبقات مطلوب (S1), متوسط (S2) و غیر متناسب (N) و جهت چرای گاو 10343.43 هکتار (%75.73) در طبقه مطلوب (S1), 65.1785 هکتار (13%) در طبقه متوسط (S2), 46.600 هکتار (%4.43) و 934.12 هکتار (%6.84) از مراتع منطقه به ترتیب در طبقه کم (S3) و غیر متناسب (N) قرار گرفتند. از آنجایی که منطقه مورد مطالعه کوهستانی و دارای اقلیم نیمه خشک سرد می باشد و از بارندگی نسبتا خوبی برخوردار است, منابع آب منطقه از نظر کمیت و کیفیت منابع آب محدودیتی ندارند و همه سامانه های عرفی در طبقه مطلوب (S1) واقع شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID