مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی ( کاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبیعی ) | سال:1391 | دوره:3 | شماره:4 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:11

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

270

دانلود:

95

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر کیفیت آب های زیرزمینی در حوزه آبخیز قره سو با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و شبکه عصبی مصنوعی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 11

چکیده

 در این تحقیق, از سامانه اطلاعات جغرافیایی و شبکه عصبی مصنوعی برای تعیین رابطه بین کیفیت آب زیرزمینی و کاربری اراضی / پوشش, و پیش بینی وضعیت آینده استفاده گردید. نقشه های فاصله از جاده, مناطق مسکونی و صنعتی, تراکم سطح زیرکشت محصولات کشاورزی, مدل رقومی ارتفاع, تراکم جمعیت, خاک شناسی و زمین شناسی در محیط GIS تهیه گردید. در مورد داده های آب, برای سولفات و منفی لگاریتم یون هیدروژن (pH), اطلاعات مربوط به سال های 1374 (1995) و 1387 (2008) مورد استفاده قرار گرفت و پیش بینی برای سال 1401 (2021) انجام شد. مبنای تهیه نقشه ها در این مطالعه, تصاویرIRS (2008)  و TM (2005) بود. با توجه به اینکه داده های کیفی آب برای یون های نیترات و آهن برای 6 سال وجود داشت, لذا زمان تصویر بر تهیه نقشه های پایه برای زمان حال تاثیر نداشت و از تصویر IRS (2008) جهت تهیه نقشه های پایه استفاده گردید. در مورد زمان گذشته اطلاعات و تصویر ETM+ (2002) مبناء مطالعه قرار گرفت و پیش بینی برای 6 سال آینده (سال 1393) بر این اساس انجام شد. نتایج نشان می دهد بارزترین منابع آلودگی, توسعه شهری, رشد جمعیت و مواد شیمیایی کشاورزی هستند که در اثر آبیاری مزارع شسته می شوند و به منابع آبی وارد می گردند. با استفاده از نتایج این پژوهش و درک روند تغییرات پارامترهای کیفیت آب, می توان به مدیریت کیفیت آب های زیرزمینی در شرایط کنونی و برنامه های توسعه آینده با استفاده از سناریوسازی پرداخت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID