مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی ( کاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبیعی ) | سال:1392 | دوره:4 | شماره:1 | صفحه شروع:27 | صفحه پایان:37

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

166

دانلود:

114

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برآورد خسارت عملکرد حفاظت از منابع آبی در جنگل با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردی: جنگل های چالوس)

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 37

چکیده

 فعالیت های انسانی در سال های اخیر منجر به تغییر کاربری و پوشش زمین شده است. این تغییرات منجر به تغییر ساختار و عملکرد اکوسیستم ها و به تبع آن تغییر کالاها و خدمات اکوسیستمی شده است. هدف از این پژوهش برآورد تغییر در ارزش خدمت اکوسیستمی حفاظت از منابع آبی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور است. به منظور برآورد خسارت ناشی از تغییر کاربری زمین بر این خدمت اکولوژیکی ابتدا تصاویر ماهواره LandSat, سنجنده هایETM+  و TM در سه دوره زمانی (1366, 1379 و 1387) با استفاده از نرم افزار ENVIâ4.8 زمین مرجع, طبقه بندی و تفسیر شدند. سپس به منظور برآورد ارزش از دست رفته خدمت حفاظت از منابع آبی وضعیت هیدرولوژیک منطقه, میزان بارش, میزان تبخیر, حجم رواناب و آب نفوذ یافته در خاک با وجود اکوسیستم جنگلی و با فرض تغییر اکوسیستم و با استفاده از روش جاستین مورد بررسی قرار گرفت. پس از تعیین سهم جنگل در حفاظت از آب ارزش این عملکرد با استفاده از روش هزینه جایگزینی به دست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق رقم 1 میلیارد ریالی خسارت, به ازای کاهش 620 هکتاری مساحت جنگلی در جنگل های چالوس را تخمین می زند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID