مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش و سازندگی
سال:1379 | دوره:13 | شماره:3 (پی آیند 48)
صفحه شروع:18 | صفحه پایان:20

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

348

دانلود:

79

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثرات متقابل میکوریزا و الگوی کاشت زعفران

صفحات

 صفحه شروع 18 | صفحه پایان 20

چکیده

زعفران با نام علمی Crocus sativus از گیاهان مرتفعی است که انواع خوراکی آن ارزش اقتصادی عمده در ایران دارند. این گیاه در مناطق شرق ایران, در اقلیم ایرانی - تورانی کاشته می شود. نظر به تاثیر مثبت همزیستی اندومیکوریزایی و عملکرد زعفران در شرایط تنش زا, تاثیر شیوه کاشت انواع عمده زعفران های و ایران در یک طرح آماری کرتهای دو بار خرد شده در شرایط مزرعه ای مورد مطالعه قرار گرفت. سیصد کورم زعفران از سه نوع رایج در جنوب خراسان در ردیفهایی با فاصله 30, 40 و 50 سانتی متر که به روش سنتی و مکانیزه در سال 1376 کاشته شده بودند. برای بررسی میکوریزایی شدن ریشه هایشان آزمایش شدند. میکوریزایی شدن ریشه های انواع زعفران از مهرماه تا زمستان به مقدار متفاوت افزایش یافت. مقدار میکوریزا در زعفرانهای کاشته شده به روش سنتی و مکانیزه تفاوت معنی داری را نداشت. ولی شدت میکوریزایی شدن با نزدیکتر شدن فاصله خطوط کاشت افزایش یافت. حضور پیاز زعفران در خاک و گسترش ریشه ها باعث افزایش میکوریزایی شدن می شود. این روند در تابستان که تنش کم آبی شدیدتر است نیز دیده می شود و هاگهای قارچهای اندومیکوریزایی در خاکهای واجد ریشه زعفران بیشتر است. با توجه به اینکه همزیستی اندومیکوریزایی زعفران در شرایط تنش زای محیطی جذب آب و املاح را تسهیل می کند. استفاده از فناوری توسعه قارچهای اندومیکوریزایی امکان گسترش رویشگاههای زعفران به محیط های جدیدتر را به وجود می آورد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.