video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,469

دانلود:

286

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه محتوای اطلاعاتی باندهای سنجنده های ASTER و LISS-III در مناطق خشک (مطالعه موردی پلایای دامغان)

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 45

چکیده

 ارزیابی محتوی اطلاعاتی سنجنده LISS-III و مقایسه آن با دیگر سنجنده های با قدرت تفکیک مکانی و طیفی مشابه مانند ASTER برای کاربران داده های دورسنجی در مناطقی که تنها به یکی از این سنجنده ها دسترسی دارند می تواند مفید واقع شود. سنجنده LISS-III یکی از سنجنده های ماهواره IRS-P6Resource می باشد. این سنجنده در باندهای قرمز, سبز و مادون قرمز نزدیک دارای قدرت تفکیک مکانی 5.23 متر و مادون قرمز میانی 70 متر تصویربرداری می کند. سنجنده ASTER نیز یکی از سنجنده های ماهواره TERRA می باشد که دارای قدرت تفکیک مکانی 15 متر در باندهای مرئی و مادون قرمز نزدیک, 30 متر در مادون قرمز میانی و 90 متر در باندهای حرارتی می باشد. بدین منظور برای بررسی محتوای اطلاعاتی دو سنجنده, منطقه دامغان که یکی از مناطق خشک می باشد انتخاب شد. در ابتدا به منظور مقایسه دقیق داده های فوق تصاویر هر دو سنجنده ژئورفرنس گردید. با توجه به قدرت تفکیک مکانی متفاوت باندهای این دو سنجنده, تمامی تصاویر به اندازه پیکسل یکسان (Pixel size) تبدیل گردیدند. نمونه برداری از خاک منطقه انجام شد و پارامترهایpH , 3CO, EC, SAR و .... اندازه گیری شد. سپس سه ناحیه از تصاویر ماهواره ای که معرف مناطق غیر شور, نمک های حاشیه پلایا و مرکز پلایا بودند برای بررسی و مطالعه محتوای اطلاعات دو سنجنده انتخاب و از آن ها پنجره ای تفکیک شد. آنالیزهای تحلیل مولفه های اصلی در هر دو سنجنده انجام شد و شاخص گیاهی NDVI با استفاده از باندهای دو سنجنده ساخته شد. نتایج نشان می دهد دو سنجنده در هر سه منطقه (غیر شور, نمک های حاشیه و مرکز پلایا) همبستگی کمی با یکدیگر داشته و می توان از ترکیب آنها به بیشترین میزان اطلاعات دست یافت. در مولفه مرتبه اول PCA در سنجنده ASTER بیشترین اطلاعات مربوط به باند SWIR6 ذخیره, و در IRS اطلاعات کلیه باندها به یک نسبت ذخیره شده است. نتایج نشان می دهد پارامترهای آماری NDVI در دو سنجنده تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند و می توان بارزسازی پوشش های گیاهی را تنها با یکی از آن ها انجام داد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شیرازی، میترا، متین فر، حمیدرضا، نعمت الهی، محمدجواد، و زهتابیان، غلامرضا. (1389). مقایسه محتوای اطلاعاتی باندهای سنجنده های ASTER و LISS-III در مناطق خشک (مطالعه موردی پلایای دامغان). سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی ( کاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبیعی )، 1(1)، 31-45. SID. https://sid.ir/paper/189535/fa

  Vancouver: کپی

  شیرازی میترا، متین فر حمیدرضا، نعمت الهی محمدجواد، زهتابیان غلامرضا. مقایسه محتوای اطلاعاتی باندهای سنجنده های ASTER و LISS-III در مناطق خشک (مطالعه موردی پلایای دامغان). سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی ( کاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبیعی )[Internet]. 1389؛1(1):31-45. Available from: https://sid.ir/paper/189535/fa

  IEEE: کپی

  میترا شیرازی، حمیدرضا متین فر، محمدجواد نعمت الهی، و غلامرضا زهتابیان، “مقایسه محتوای اطلاعاتی باندهای سنجنده های ASTER و LISS-III در مناطق خشک (مطالعه موردی پلایای دامغان)،” سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی ( کاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبیعی )، vol. 1، no. 1، pp. 31–45، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/189535/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی