Start: 2/2/2023 11:31:55 AMEnd: 2/2/2023 11:31:56 AM >> 654

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

410

دانلود:

56

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه روش PCR-RFLP با روش های بیوشیمیایی در تشخیص عوامل سل ریوی انسانی

صفحات

 صفحه شروع 109 | صفحه پایان 115

چکیده

 سابقه و هدف: بیماری سل هنوز هم یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر در بسیاری از کشورها است. کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکیلوسیس از مجموعه ای از باکتری ها با شباهت ژنتیکی زیاد تشکیل شده است که با توجه به طولانی بودن زمان کشت تعیین هویت آن ها بسیار مشکل است. هدف از این پژوهش, ارزیابی روش PCR-RFLP برای افتراق مایکوباکتریوم توبرکیلوسیس و مایکوباکتریوم بویس و مقایسه نتایج آن با آزمون های بیوشیمیایی است.مواد و روش ها: 68 نمونه خلط از بیماران سل ریوی با اسمیر مثبت از مراکز بهداشتی و درمانی استان مرکزی جمع آوری و در محیط کشت های اختصاصی کشت شد. همچنین 10 جدایه مایکوباکتریوم بویس مربوط به مناطق مختلف ایران و 6 سویه استاندارد مایکوباکتریوم برای مقایسه استفاده گردید. پس از انجام تست های بیوشیمیایی, آزمون PCR بر اساس ژن کاذب oxyR انجام گرفت. سپس الگوی برش محصول تکثیر یافته با استفاده از آنزیم AluI مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: در همه جدایه های انسانی مایکوباکتریوم توبرکیلوسیس یک قطعه و در جدایه های گاوی 3 قطعه پس از برش توسط آنزیم مشاهده شد. از نمونه های مورد پژوهش تنها در یک مورد مایکوباکتریوم بویس تشخیص داده شد. همچنین نتایج حاصل از آزمون PCR-RFLP با نتایج حاصل از تست های بیوشیمیایی هماهنگی 100% داشت.نتیجه گیری: روش PCR-RFLP روشی سریع و دقیق به منظور افتراق مایکوباکتریوم بویس از سایر اعضای کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکیلوسیس می باشد و می تواند در تشخیص اولیه و درمان مورد استفاده قرار گرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی