مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

402

دانلود:

43

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر ضدمیکروبی نانوذرات بر باکتری های اوره آز مثبت غیر از هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران مبتلا به زخم معده

صفحات

 صفحه شروع 101 | صفحه پایان 108

چکیده

 سابقه و هدف: اخیرا گزارش هایی مبنی بر وجود باکتری های اوره آز مثبت غیر از هلیکوباکتر پیلوری در معده بیماران مبتلا به زخم معده یافت شده است. هدف از این پژوهش, جداسازی و شناسایی باکتری های اوره آز مثبت غیر از هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مبتلا به زخم معده و بررسی اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقره بر روی آن ها بود.مواد و روشها: 50 نمونه از بیوپسی آنتروم معده بیماران مبتلا به زخم معده مراجعه کننده به بیمارستان مجتمع رسول اکرم (ص) تهران توسط پزشکان متخصص گوارشی جمع آوری شد. نمونه ها در محیط کشت مایع انتقالی به آزمایشگاه میکروب شناسی منتقل شدند. باکتری های اوره آز مثبت موجود در معده با روش های استاندارد باکتریولوژی مانند کشت در محیط های اختصاصی و انجام تست های بیوشیمیایی شناسایی گردیدند. سپس اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقره بر روی باکتری های اوره آز مثبت, با تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) مشخص گردید.یافته ها: نتایج نشان داد که در 42% از نمونه های جمع آوری شده باکتری های اوره آز مثبت (10% کلبسیلانمونیه, 10% استافیلوکوکوس اورئوس, 8% انتروباکتر کلواکه, 6% انتروباکتر آگلومرانس, 4% کلبسیلا اوزنه و 4% سیتروباکتر دایورسوس) وجود داشتند. همچنین MIC ضدمیکروبی نانوذرات نقره بر روی جدایه های باکتریایی بین 1.56 تا 12.5 و MBC آن ها بین 3.125 تا 25 تعیین گردید.نتیجه گیری: رشد برخی از باکتری های اوره آز مثبت می تواند منجر به مشاهده مثبت کاذب در تست های تنفسی اوره و اوره آز سریع گردد. بنابراین توصیه می شود که برای تشخیص عامل زخم معده, تمام باکتری های اوره آز مثبت موجود در معده مورد شناسایی قرار گرفته و درمان بر اساس آن ها صورت گیرد. از طرفی به دلیل بروز مقاومت باکتری ها نسبت به اکثر داروهای رایج, امکان استفاده از اثرات ضدمیکروبی نانوذرات نقره برعلیه باکتری های مورد پژوهش وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی