مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دنیای میکروب ها | سال:1389 | دوره:3 | شماره:2 (پیاپی 7) | صفحه شروع:94 | صفحه پایان:100

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

98

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر مهاری کانجوگه داکسی سیکلین و نانوذرات نقره بر باکتری بروسلا ملی تنسیس

صفحات

 صفحه شروع 94 | صفحه پایان 100

چکیده

 سابقه و هدف: بروسلوزیس یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است که توسط جنس بروسلا ایجاد می شود. در مطالعات اخیر فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات نقره به اثبات رسیده است. هدف از این پژوهش, بررسی اثرات ضدمیکروبی و اثر هم افزایی کونژوگه داکسی سیکلین و نانوذرات نقره بر روی بروسلا ملی تنسیس 16M بود.مواد و روش ها: در ابتدا کونژوگه داکسی سیکلین و نانوذرات نقره تهیه شد. سپس با روش انتشار چاهک اثر مهارکنندگی آن بر روی بروسلا ملی تنسیس 16Mدر محیط مولر هینتون آگار مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با استفاده از روش ماکرودیلوشن حداقل غلظت مهار کننده رشد (MIC) و حداقل غلظت کشنده باکتری (MBC) توسط کونژوگه داکسی سیکلین و نانوذره نقره در محیط مولر هینتون براث تعیین گردید. در نهایت در مدل حیوانی نیز اثر کونژوگه سنتز شده مورد مطالعه قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که کونژوگه داکسی سیکلین و نانوذرات نقره اثر ضدمیکروبی روی باکتری بروسلا ملی تنسیس 16M در شرایط آزمایشگاهی دارد. در مدل حیوانی کونژوگه نانوذرات نقره و داکسی سیکلین کاهش زیادی در میزان باکتری های بروسلا ملی تنسیس طحالی ایجاد کرد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که کونژوگه داکسی سیکلین و نانوذرات نقره اثر هم افزایی بر روی هم دارند و می تواند در درمان بروسلوز مورد توجه قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID