مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش و سازندگی
سال:1379 | دوره:13 | شماره:3 (پی آیند 48)
صفحه شروع:26 | صفحه پایان:29

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

273

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اندازه گیری عناصر سنگین در رسوبات مغزی تنگه هرمز - خلیج فارس

صفحات

 صفحه شروع 26 | صفحه پایان 29

چکیده

 از آنجا که تعیین میزان عناصر سنگین در رسوبات گاهی جهت سنجش و پی بردن به میزان آلودگی رسوبات و به تبع آن محیط زیست دریایی آن منطقه صورت می گیرد. در این مقاله میزان غلظت عناصر سنگین از جمله نیکل, سرب, مس, روی, منگنز, آهن, کبالت , و کروم در رسوبات مغزی شمال شرقی خلیج فارس یعنی تنگه هرمز که به سمت موقعیت استراتژیک خاص خود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مورد بررسی قرار گرفته اند. برای این منظور, نمونه های 80 سانتیمتری رسوبات مغزی به لایه های مختلف تقسیم و پس از هضم شیمیایی طبق روش استاندارد موپام (MOOPAM) و با استفاده از دستگاه جذب اتمی, میزان عناصر سنگین اندازه گیری شدند. نتایج حاصله بیانگر آن است که عناصر آهن, منگنز, کروم, نیکل, مس و کبالت دارای ضرایب همبستگی و ارتباط بالا و احتمالا منشا یکسان می باشند. حداقل میزان غلظت عناصر در لایه 70 تا 80 سانتیمتری و میانگین حداکثر آنان در لایه های بالای 30 تا 40 سانتیمتری مشاهده شده است, که بیانگر افزایش میزان آلودگی در دهه های اخیر می باشد. به جز عناصر سرب و نیکل, میانگین کلی غلظت عناصر سنگین در منطقه تحقیقاتی, از میانگین غلظت آنها در رسوبات اقیانوسی و پوسته جهانی کمتر می باشد. به طور کلی بالا بودن غلظت برخی فلزات, ناشی از آلودگیهای انسان ساخت)آنتروپوژنیک) می باشد که در میان آلودگیهای طبیعی یا معادن و منابع طبیعی موجود در منطقه نیز در افرایش آنها موثر بوده اند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.