Start: 2/2/2023 11:04:46 AMEnd: 2/2/2023 11:04:47 AM >> 599

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

243

دانلود:

25

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تفاوت های ژنتیکی پاتوتایپ های زنگ قهوه ای گندم ایران بر اساس تعیین توالی ناحیه ITS1

صفحات

 صفحه شروع 194 | صفحه پایان 202

چکیده

 سابقه و هدف: بیماری زنگ قهوه ای (زنگ برگی) گندم یکی از بیماری های مهم گندم است که توسط قارچ Puccinia triticina Erikson ایجاد می شود. در سال های اخیر توالی یابی نواحی مختلف DNA ریبوزومی به ویژه ناحیه ITS1 به منظور بررسی تفاوت های ژنتیکی پاتوتایپ های عوامل بیماریزای زنگ های مختلف گندم مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش, بررسی تشابهات و تفاوت های موجود بین پاتوتایپ های عوامل بیماریزای زنگ قهوه ای گندم در مناطق مختلف جغرافیا یی ایران بر اساس توالی یابی ناحیه ITS1 از DNA ریبوزومی بود.مواد و روش ها: در ابتدا DNA یوریدینیوسپورهای پاتوتایپ های عامل بیماری زنگ قهوه ای گندم استخراج گردید. سپس از تکنیک PCR و پرایمرهای  ITS5و Rust2 به منظور تکثیر ناحیه ITS1 استفاده شد. محصولات PCR تعیین توالی شدند و شماره دسترسی آنها در بانک ژن ثبت گردید. با استفاده از نرم افزار های MEGA4 و DNA MAN هم ترازی توالی ها و مقایسه توالی های تکرار شونده در طول ناحیه ITS1 انجام گرفت.یافته ها: بررسی توالی های ITS1 تکثیر شده جدایه ها نشان دهنده تفاوت 1.2-0 درصدی بین آنها بود. این تفاوت ها شامل نواحی جهش یافته, حذف و اضافه شده و نیز اندازه متفاوت ناحیه تکثیر شده در بین توالی های مورد بررسی بود. همچنین مشخص گردید که ناحیه ITS1 زنگ قهوه ای گندم از تعدادی نواحی تکرار شونده بازی تشکیل شده است. این نواحی از نظر تعداد واحدهای تکرار شونده و همچنین ترتیب بازها در بین جدایه های مختلف متفاوت گزارش شدند.نتیجه گیری: در مطالعه حاضر با وجود تفاوت در طیف بیماریزایی و جغرافیایی جدایه های مورد بررسی, توالی های مربوط به ناحیه ITS1 دارای تفاوت اندکی با یکدیگر بودند. از آنجایی که هیچ گونه ارتباط منطقی بین تفاوت های موجود در ناحیهITS1 جدایه ها و تفاوت میان پاتوتایپ و فنوتیپ جدایه ها مشاهده نشد, بنابراین توالی یابی این ناحیه از DNA ریبوزومی نمی تواند به عنوان یک مارکر جهت تشخیص پاتوتایپ های قارچ عامل بیماری زنگ قهوه ای گندم مورد استفاده قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی