مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

470

دانلود:

43

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی فراوانی ویروس های مهم گوجه فرنگی در استان بوشهر

صفحات

 صفحه شروع 339 | صفحه پایان 345

کلیدواژه

CMVQ2
AMVQ2

چکیده

 سابقه و هدف: استان بوشهر از مهمترین مناطق تولید گوجه فرنگی به صورت خارج از فصل می باشد.این مطالعه با هدف شناسایی ویروس های مهم گوجه فرنگی و تعیین پراکندگی آنها به دنبال مشاهده گسترده علایم و خسارت بیماری های ویروسی در مزارع به دلیل اتخاذ تصمیمات مدیریتی صحیح تر انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی بر روی 250 نمونه با علائم موزائیک, زردی, بدشکلی و پیچیدگی در برگ ها و کوتولگی بوته از مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر انجام شد. به منظور تشخیص ویروس های آلوده کننده, نمونه ها با روش سرولوژیکی الایزا غیر مستقیم و با استفاده از پادتن های چند همسانه ای مربوط به ویروس های مهم گوجه فرنگی مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: در نمونه های بررسی شده آلودگی به ویروس های پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (TYLCV), موزائیک زرد کدو (ZYMV), کوتولگی پیسه ای بادنجان (EMDV), موزائیک خیار (CMV), موزائیک یونجه (AMV), ایکس سیب زمینی (PVX) و موزائیک گوجه فرنگی (ToMV) به ترتیب به میزان %94.5, %72, %65, %56.7, %27, %5.4 و %5 مشاهده گردید. اما آلودگی به ویروس های موزائیک کدو (SMV), موزائیک هندوانه (WMV), وای سیب زمینی (PVY) وبرگ قاشقی سیب زمینی (PLRV) مشاهده نشد.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از آلودگی بسیار شدید (بین 50 تا 95 درصد) مزارع عمده کشت گوجه فرنگی در استان بوشهر به ویروس های پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی, موزائیک زرد کدو, کوتولگی پیسه ای بادنجان و موزائیک خیار می باشد. بنابراین ضرورت اقدام فوری به منظور مدیریت بیماری های ویروسی و کنترل گسترش آلودگی, به ویژه به وسیله بذور و نشاهای آلوده و حشرات ناقل وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی