مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

897

دانلود:

514

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بیوسنتز نانوذره مس توسط باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 87

چکیده

 سابقه و هدف: فلزات سنگین از آلاینده های پایدار و با دوام محیط زیست هستند که به یک مشکل جهانی تبدیل شده اند. با توجه به این که میکروارگانیسم ها مقاومت بالایی نسبت به فلزات دارند و موجب پاک سازی محیط زیست و تولید نانو ذرات می شوند, پژوهش حاضر به منظور تولید نانو ذره مس از باکتری های مقاوم به این فلز از پساب دو کارگاه مسگری در اصفهان برنامه ریزی شد. مواد و روش ها: از پساب دو کارگاه مسگری در شهر اصفهان به صورت مقطعی نمونه برداری شد. عوامل فیزیکوشیمیایی پساب ها, حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد باکتری ها (MIC) به مس و مقاومت آنها نسبت به چند آنتی بیوتیک بررسی گردید. در ادامه آزمون های شناسایی مورفولوژی, بیوشیمیایی و مولکولی بر روی نمونه ها انجام شد. سپس به منظورارزیابی ساخت نانوذرات مس, بیومس باکتری مقاوم به مس به محلول ذخیره سولفات مس افزوده شد و نتایج توسط دستگاه طیف سنج فرابنفش-مرئی (UV-VIS), تفرق اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی گذاره .TEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: از میان باکتری های مورد بررسی, باکتری باسیلوس تویوننسیس سویه NE2 با mM 3/5 MIC=و آرتروباکتر آژیلیس سویه NE1 با mM 4 MIC=از پساب مسگری شماره 2 و باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا سویه 5633 با mM 6 MIC=از پساب مسگری شماره 1 جداسازی شدند. از این میان تنها باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا سویه 5633 قادر به سنتز نانوذرات مس بود. پیک های ایجاد شده در محدوده 430-250 نانومتر, تایید کننده ذرات مس (Cu) و اکسید مس (CuO) بودند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که باکتری جداسازی شده می تواند کاندید مناسبی به منظور حذف مس از پساب ها و همچنین تولید کننده زیستی نانو ذره مس باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  امیرپور، زهرا، دودی، منیر، و امیری، غلامرضا. (1397). بیوسنتز نانوذره مس توسط باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا. دنیای میکروب ها، 11(1 (پیاپی 34) )، 73-87. SID. https://sid.ir/paper/189220/fa

  Vancouver: کپی

  امیرپور زهرا، دودی منیر، امیری غلامرضا. بیوسنتز نانوذره مس توسط باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا. دنیای میکروب ها[Internet]. 1397؛11(1 (پیاپی 34) ):73-87. Available from: https://sid.ir/paper/189220/fa

  IEEE: کپی

  زهرا امیرپور، منیر دودی، و غلامرضا امیری، “بیوسنتز نانوذره مس توسط باکتری استنوتروفوموناس مالتوفیلیا،” دنیای میکروب ها، vol. 11، no. 1 (پیاپی 34) ، pp. 73–87، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/189220/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی