مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دنیای میکروب ها | سال:1389 | دوره:3 | شماره:4 (پیاپی 9) | صفحه شروع:245 | صفحه پایان:250

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

179

دانلود:

86

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین گروه های فیلوژنتیک سویه های اشریشیا کلی عامل عفونت دستگاه ادراری درجنوب ایران

صفحات

 صفحه شروع 245 | صفحه پایان 250

چکیده

 سابقه و هدف: اشریشیا کلی عامل بیش از 80% از عفونت های ادراری در تمام گروه های سنی جامعه است. سویه های اشریشیاکلی به چهار گروه فیلوژنتیک تقسیم می شوند. اغلب جدایه های های بیماریزای خارج روده ای متعلق به گروه B2 وD هستند. هدف از این پژوهش, تعیین گروه های فیلوژنتیک اشریشیاکلی جدا شده از بیماران با عفونت ادراری در جنوب ایران بود.مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی _ توصیفی بر روی اشریشیاکلی جداشده از کشت ادرار بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان پیمانیه جهرم در سال 1389 انجام شد. از آزمون های بیوشیمیایی برای تعیین هویت باکتری های جداشده استفاده شد. سپس طبقه بندی گروه های فیلوژنتیک سویه های اشریشیاکلی با استفاده ازپرایمرهای اختصاصی ChuA وyjaA  و TspE4.C2 و آزمون PCR انجام شد.یافته ها: از 60 باکتری اشریشیاکلی شناسایی شده, 47 مورد (78.34%) مربوط به زنان و 13 مورد (21.76%) مربوط به مردان بود. شایع ترین گروه های فیلوژنتیک شناسایی شدهD ,A و B1 به ترتیب با فراوانی 70%, 23.3% و 6.7% بودند. اما درهیچ کدام از نمونه های مورد بررسی گروه B2 شناسایی نشد. همچنین بین گروه فیلوژنتیکی و متغیرهای سن, جنس, سابقه عفونت ادراری, سابقه مصرف آنتی بیوتیک و سابقه بستری شدن در بیمارستان ارتباط معناداری مشاهده نشد.نتیجه گیری: اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های دستگاه ادراری در این منطقه, بیشتر متعلق به گروه فیلوژنتیک D بودند که در مقایسه با سایر مناطق از نظر نوع گروه فیلوژنتیکی متفاوت می باشند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID